Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXIII/211/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXXIII/211/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

Numer uchwały: 2009/33/211
Numer sesji: 33
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXXIII/211/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

Na podstawie art. 18 a, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 roku.


Załącznik do uchwały Nr XXXIII/211/09
z dn. 30.12.2009 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok .

1. Kontrola wykonania budżetu za 2009 rok.
2. Kontrola środków gminnych przeznaczonych na sport.
3. Kontrola inwestycji i remontów prowadzonych przez Gospodarkę Komunalną.
4. Kontrola przeprowadzonych przetargów przez placówki podległe Urzędowi Miejskiemu.
5. Kontrola rozliczeń zużycia paliwa w pojazdach eksploatowanych w Urzędzie Miejskim w I półroczu 2010 r.
6. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.
7. Kontrola realizacji wydatków określonych w Miejsko – Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2010 roku.
8. Kontrola wydatkowanych środków z budżetu Gminy i środków z dotacji przeznaczonych na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za I półrocze 2010 roku.
9. Sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych.
10. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2011.
11. Wszystkie sprawy zlecone przez stałe Komisje Rady. 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXXIII/211/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.


§ 102 Statutu Gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku. W związku z powyższym podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy tej Komisji na rok 2010 jest konieczne i w pełni uzasadnione.
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-22