Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXIII/210/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Pogorzela na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIII/210/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Pogorzela na 2010 rok.

Numer uchwały: 210
Numer sesji: 33
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXXIII/210/09
Rady Miejskiej w Pogorzeliz dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Pogorzela na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan pracy Rady Miejskiej na rok 2010 stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Pogorzeli oraz Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.


Załącznik do uchwały Nr XXXIII/210/09
z dn. 30.12.09 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Miejskiej na rok 2010.

PLAN PRACY
Rady Miejskiej na rok 2010

1. Działalność gminnych jednostek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych oraz informacja dotycząca stanu zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów za poprzedni rok szkolny.
2. Sytuacja na rynku pracy oraz formy aktywizacji zawodowej.
3. Realizacja budżetu gminy za 2009 rok oraz udzielenie absolutorium.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa Miasta i Gminy Pogorzela.
5. Realizacja zadań inwestycyjnych z dziedziny ochrony środowiska oraz innych inwestycji gminnych.
6. Ocena realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
7. Sport, kultura fizyczna oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
8. Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich.
9. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 rok.
10. Zaopiniowanie i uchwalenie budżetu na 2011 rok.
11. Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady Miejskiej.
12. Inne sprawy wynikające z bieżącej działalności Gminy i Rady Miejskiej.


PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa na rok 2010

- Sprawozdanie z działalności komisji za 2009 rok.
- Perspektywy i poczynione prace przy wdrażaniu Programu Operacyjnego LEADER na lata 2008 – 2013. - Ład przestrzenny – opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego rejonów przeznaczonych pod nowe inwestycje.
- Ocena wprowadzenia regulaminu segregacji i usuwania odpadów komunalnych oraz ocena działalności punktów przeładunkowych (Pogorzela, Gola) oraz utrzymanie czystości na terenie gminy, ocena postępów w realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
- Pozimowa ocena stanu dróg i ulic na terenie gminy oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
- Ocena działalności Spółki Wodnej – utrzymanie rowów śródpolnych oraz zagospodarowanie stawów na terenie miasta i gminy – spotkanie z przedstawicielem PZW.                                                                         -  Zapoznanie się z przebiegiem działalności w 2009 roku oraz z planami na rok 2010 Izb Rolniczych – spotkanie z wybranymi reprezentantami Gminy do Izby Rolniczej.
- Omówienie poczynionych przygotowań do sanitacji gminy - zaawansowanie prac związanych z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji, gospodarka ściekami.
- Ocena utrzymania zimowego dróg, ulic, placów oraz organizacja ruchu drogowego na terenie gminy.
- Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2009 – podział nadwyżki budżetowej.
- Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa na terenie gminy Pogorzela, zapoznanie się z możliwościami pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na rozwój gospodarstw rolnych – spotkanie z przedstawicielem ODR.
- Analiza i ocena wykonania budżetu za poszczególne kwartały 2010 roku.
- Nowoczesne metody hodowli roślin – wyjazd do HR DANKO i Dni Pola BASF w Szelejewie.
- Gospodarka leśna na terenie gminy Pogorzela stan i perspektywy, ochrona środowiska i przyrody, występowanie prawnie chronionych gatunków fauny i flory – spotkanie z przedstawicielem Lasów Państwowych.
- Wstępna ocena realizacji zadań Planu Rozwoju Lokalnego gminy Pogorzela.
- Zapoznanie się z zaawansowaniem prac przy realizacji projektu budowy elektrowni wiatrowych – spotkanie z przedstawicielem firmy DOMREL.
- Analiza realizacji budżetu jednostek organizacyjnych gminy podległych Radzie.
- Gospodarka nieruchomościami stan i perspektywy.
- Działalność targowiska na terenie miasta Pogorzela stan i perspektywy rozwoju.
- Ocena bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Pogorzela.
- Analiza stopnia realizacji inwestycji zaplanowanych na 2010 rok – objazd komisji po terenie Gminy.
- Zapoznanie się i omówienie planowanych inwestycji w nowym roku budżetowym – 2011.
- Omówienie i analiza budżetu na rok 2011 rok
- Opracowanie planu pracy komisji na 2011 rok.

SPRAWY BIEŻĄCE

1. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Komisji i Rady.


PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych na rok 2010

1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – Zima 2010.
2. Analiza działalności M-GOK, Biblioteki Publicznej i świetlicy środowiskowej.
3. Działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Sprawy oświaty gminnej.
6. Próba analizy i oceny stanu edukacji gminnej.
7. Konkurs na najlepsze świadectwo maturalne.
8. Współpraca z gminą Leudal.
9. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.
10. Stan bezrobocia w gminie.
11. Promocja Gminy.
12. Ocena pracy komisji i realizacji wniosków.
13. Sprawozdanie z działalności komisji.
14. Plan pracy komisji na 2011 rok.
15. Opiniowanie zmian do budżetu gminy, projektu budżetu itp.
16. Opiniowanie projektów uchwał.
17. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Rady Miejskiej.


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXXIII/210/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Pogorzela na 2010 rok.


§ 68 Statutu Gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli przyjąć plan pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady. W związku z powyższym podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na rok 2010 jest konieczne i w pełni uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional