Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXIII /209 / 09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2010 roku.

UCHWAŁA NR XXXIII /209 / 09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2010 roku.

Numer uchwały: 2009/33/209
Numer sesji: 33
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXXIII /209 / 09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2010 roku.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust.2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1
1.Postanawia się udzielić w 2010r pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania :

1) remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 4951 P
Pogorzela-Elżbietków-Siedmiorogów gm. Pogorzela kwota 40.000 zł.

2) remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 4919 P
Głuchów-Małgów-granica pow.Mokronos m. Małgów gm. Pogorzela
kwota 60.000 zł.

2. Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia środków, o których mowa
w ust. 1 określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Pogorzeli i Zarządem
Powiatu.

§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIII /209 / 09 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2009r.


Stosownie do art.175 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone między innymi na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie robót określonych uchwałą w ciągu dróg powiatowych poprawi stan bezpieczeństwa i jakość życia społeczności lokalnej.
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Kostórkiewicz
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-22