Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXIII/206/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: budżetu Gminy Pogorzela na rok 2010

UCHWAŁA NR XXXIII/206/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: budżetu Gminy Pogorzela na rok 2010

Numer uchwały: 206
Numer sesji: 33
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXXIII/206/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: budżetu Gminy Pogorzela na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165, 166, ust.1,2 i 3, art. 173, art. 182, art.184 ust.1,2 i 3, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1.1.Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 11.175.616,00 zł
w tym:
1)dochody bieżące w kwocie 11.115.616,00 zł
2)dochody majątkowe w kwocie 60.000,00 zł
2.Planowane dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3.Planowane dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.702.028,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3; 
                                                   2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
25.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.1.Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 12.325.616,00 zł
2. Planowane wydatki określa załącznik nr 2
3.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 11.097.806,00 zł
w tym na :
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.088.917,00 zł
b) dotacje 485.870,00 zł
c) wydatki na obsługę długu 18.000,00 zł.
2) wydatki majątkowe w 2010 r.w kwocie 1.227.810,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
4.Kwota wydatków określona ust.1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.702.028,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie
porozumień w wysokości 25.200,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.
5.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków
na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012 zgodnie
z załącznikiem nr 6

§ 3.1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 43.000,00 zł.
2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie 1.150.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki.
2.Przychody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł
w tym:
1) ogólną w wysokości 45.000,00 zł
2) celową w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 8.000,00 zł.
2) wydatki - 13.300,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.250.000,00 zł z tego:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 100.000,00 zł.
2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.150.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone
w załączniku nr 6;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym w zakresie wynagrodzeń
i pochodnych od wynagrodzeń z wyjątkiem dotacji i wydatków majątkowych.
3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się kwotę 300.000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.

§ 11. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń
zwrotu wydatków:
1) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych
w roku budżetowym 2010 przyjmowane są na rachunek bankowy danej jednostki
i zmniejszają wykonanie wydatków w roku 2010,                                                                                                    2) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe kwoty zwrotu wydatków dokonanych
w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2010.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r . i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional