Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXII/203/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr XXXII/203/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

Numer uchwały: 203
Numer sesji: 32
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXXII/203/09

Rady Miejskiej w Pogorzeli

z dnia 25 listopada 2009r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.8 i art.10 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

 

§ 1.1.   Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych dla środków transportowych wyprodukowanych przed rokiem 2004

 

1)      od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                         712 zł

b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                              842 zł

c)      powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                     976 zł

 

2)      od ciągników siodłowych i balastowych , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a)      od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie                                  1.250 zł

b)      powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                              1.466 zł

c)      powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                 1.682 zł

 

3)      od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 258zł

 

4)      autobusów, o ilości miejsc do siedzenia:

a)      mniej niż 30 miejsc                                                     1.080 zł

b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc                                 1.674 zł

 

2.  Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2004 i latach następnych:

 

1)      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                          694 zł

b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                               826 zł

c)      powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                      956 zł

 

2)      od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)      od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie                                  1.242 zł

b)      powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                              1.458 zł

c)      powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                 1.672 zł

3)      od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 248 zł

 

4)      autobusów, o ilości miejsc do siedzenia:

 

a)      mniej niż 30 miejsc                                                        926 zł

b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc                                 1.572 zł

 

§ 2.1.   Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.     Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3.     Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

 

§ 4.      Traci moc uchwała Nr XX/135/08 Rady Miejskiej Pogorzela z dn.20 listopada 2008 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.

 

§ 5.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2010.

 

Uchwałę przygotowała:

Wroniak Barbara

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 1

                                                                                              do Uchwały Nr XXXII/203/09

                                                                                              z dnia 25 listopada 2009r.

                                                                                              Rady Miejskiej w Pogorzeli

 

 

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 2 USTAWY

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

[w tonach]

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

stawka podatkowa

[w złotych]

stawka podatkowa

[w złotych]

1

2

3

4

 

Dwie osie

 

12

13

1.178,-

1.178,-

13

14

1.204,-

1.204,-

14

15

1.228,-

1.228,-

15

 

1.254,-

1.508,-

 

Trzy osie

 

12

17

1.178,-

1.178,-

17

19

1.488,-

1.488,-

19

21

1.848,-

1.848,-

21

23

2.046,-

2.046,-

23

25

2.232,-

2.232,-

25

 

2.232,-

2.232,-

 

Cztery osie i więcej

 

12

25

2.046,-

2.046,-

25

27

2.046,-

2.046,-

27

29

2.118,-

2.118,-

29

31

2.118,-

2.480,-

31

 

2.118,-

2.480,-

 

                                                                                              Załącznik Nr 2

                                                                                              do Uchwały Nr XXXII/203/09

                                                                                              z dnia 25 listopada 2009r.

                                                                                              Rady Miejskiej w Pogorzeli

           

               STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 4 USTAWY

 

Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa [w tonach]

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

stawka podatkowa

[w złotych]

stawka podatkowa

[w złotych]

1

2

3

4

 

Dwie osie

 

12

18

1.860,-

1.860,-

18

25

1.860,-

1.860,-

25

31

1.860,-

1.860,-

31

 

1.860,-

2.152,-

 

                                                                  Trzy osie

 

12

40

1.860,-

1.976,-

40

 

2.034,-

2.578,-

 

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 3

                                                                                              do Uchwały Nr XXXII/203/09

                                                                                              z dnia 25 listopada 2009r.

                                                                                              Rady Miejskiej w Pogorzeli

 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 6 USTAWY

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)

[w tonach]

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

stawka podatkowa

[w złotych]

stawka podatkowa

[w złotych]

1

2

3

4

 

Jedna oś

 

12

18

306,-

306,-

18

25

306,-

386,-

25

 

386,-

678,-

 

Dwie osie

 

12

28

306,-

374,-

28

33

738,-

1.002 ,-

33

38

1.002,-

1.520,-

38

 

1.354,-

2.004,-

 

Trzy osie

 

12

38

816,-

1.136,-

38

 

1.136,-

1.468,-

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXXII/203/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli

z dnia 25 listopada 2009r.

 

 

 

Podatek od środków transportowych jest źródłem dochodu budżetu gminy, które przeznacza się na finansowanie zadań własnych gminy.

Minister Finansów podał minimalne wysokości stawek przeliczane zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu Euro i walut krajowych w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Na podstawie art.8 i art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie stawek przewidzianych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość tych stawek na 2010r. proponuje się na poziomie około 3,5% wzrostu w porównaniu z rokiem bieżącym tj. 2009

 

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Wroniak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional