Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Pogorzela

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Pogorzela


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Farma Wiatrowa Pogorzela

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVIII/128/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Pogorzela, obejmującego część gruntów położonych w następujących obrębach ewidencyjnych: Bułaków, Głuchów, Gumienice, Kromolice, Małgów, Wziąchów – Paradów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 grudnia 2009 r. do
22 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, pok. nr 6, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 stycznia 2010 r. w Sali Posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, pok. nr 19, o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pogorzeli
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2010 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Pogorzela, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, pok. nr 6,
w godzinach urzędowania oraz możliwości złożenia uwagi w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@pogorzela.pl w terminie do dnia 8 lutego 2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Pogorzeli.

Burmistrz Pogorzeli
(-)
Piotr CurykInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Wierzbicki
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2009-12-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional