Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  Uchwała nr XXXII/204/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli.

Uchwała nr XXXII/204/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli.

Numer uchwały: 2009/32/204
Numer sesji: 32
Rok: 2009

Uchwała nr XXXII/204/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie : ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn . zm.)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Pogorzela
w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie
w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się opłatę miesięczną za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez gminę, która obejmuje realizację świadczeń przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego w następującej wysokości :

• Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli 66,00zł
• Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli oddział w Głuchowie 60,00zł
• Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli oddział w Kromolicach 49,00zł

§ 3.1. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki rytmiki i tańca.
2. Dodatkowe zajęcia organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola pod warunkiem pełnego pokrycia przez nich kosztów tych zajęć.

§ 4. Opłata nie obowiązuje w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w okresie dłuższym niż jeden pełny miesiąc kalendarzowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XX/140/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Uzasadnienie
do uchwały nr XXXII/204/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 listopada 2009 r.
W związku z rosnącą inflacją samorządy gminne corocznie podwyższają opłaty stałe za korzystanie z przedszkola w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
W roku 2010 przewiduje się wzrost inflacji o 1 %, energii o 10 %, wynagrodzenia nauczycieli od 01 września o 7%.
Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi, że opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy, z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 w/w ustawy.
Na posiedzeniu komisji zdecydowano, że podnosi się opłaty w przedszkolach w Pogorzeli
o 12,00 zł, w Głuchowie o 12,00 zł, w Kromolicach o12,00 zł.

W takim przypadku podjęcie tejże uchwały wydaje się uzasadnione.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-15