Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  Uchwała Nr XXXII/202/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

Uchwała Nr XXXII/202/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

Numer uchwały: 202
Numer sesji: 32
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXII/202/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 listopada 2009 r.


w sprawie: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,50 zł, od 1 m 2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł, od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,12 zł, od 1 m 2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,54 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 14,28 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,09 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,14 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,78 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3.Traci moc uchwała Nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2010.
UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXII/202/09 z dnia 25 listopada 2009r.


Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych źródeł dochodu budżetu gminy, które przeznacza się na finansowanie zadań własnych gminy.
Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie stawek przewidzianych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość tych stawek na 2010r. proponuje się na poziomie 3,5 % wzrostu w porównaniu z rokiem podatkowym bieżącym tj. 2009r.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional