Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  Uchwała Nr XXXII/200/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XXXII/200/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Numer uchwały: 200
Numer sesji: 32
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXII/200/09

Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Pogorzela.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winien spełniać następujące wymagania:
1) wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące pojazdów:
a) przedłożenie wykazu specjalistycznych pojazdów samochodowych, którymi mają być wykonywane usługi, spełniających wymagania określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, a także wymagania techniczne określone w innych przepisach szczególnych. W szczególności posiadających zabezpieczenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów, wraz z dowodami potwierdzającymi tytuł prawny przedsiębiorcy do tych pojazdów. Do wniosku należy załączyć poświadczenie aktualnych badań technicznych (kserokopia dowodu rejestracyjnego),
b) oświadczenie o sprawności technicznej pojazdów specjalistycznych,
c) trwałe oznakowanie pojazdów nazwą przedsiębiorcy i jego adresem,
d) zapewnienie parkowania pojazdów, po zakończeniu pracy, na terenie bazy transportowej, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,
e) wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające uprzątnięcie odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
f) przystosowanie pojazdu do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (wyposażenie w urządzenia do mycia pojemników),
g) przedłożenie wykazu pojazdów przeznaczonych do zbierania odpadów selektywnie gromadzonych.
2) wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego, dotyczące bazy transportowej:
1) posiadanie bazy transportowej służącej do garażowania pojazdów, magazynowania pojemników i kontenerów i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach, zwanej dalej „bazą”,
2) udokumentowanie prawa władania bazą poprzez przedłożenie w szczególności wyciągu z księgi wieczystej, umowy najmu, dzierżawy, itp.,
3) posiadanie biura obsługi klientów wyposażonego w środki łączności oraz przedłożenie informacji o lokalizacji tego biura, godzinach urzędowania i numerze telefonu. Wymaga się by gromadzenie danych o świadczonych usługach odbywało się przy użyciu systemu komputerowego,
3) wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące pojemników lub worków:
a) posiadanie znormalizowanych pojemników, kontenerów lub worków do zbierania odpadów zmieszanych oznaczonych nazwą przedsiębiorcy,
b) posiadanie pojemników, kontenerów lub worków do odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie oznaczonych według odrębnych przepisów i ponadto oznaczonych nazwą przedsiębiorcy i jego adresem,
c) zapewnienie usługobiorcy możliwości zakupu lub dzierżawy znormalizowanych pojemników lub worków do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości,
d) posiadanie pojemników do odbioru wyselekcjonowanych odpadów z terenu budów lub remontów.
4) wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:
a) zapewnienie wykonania usługi mycia i dezynfekcji pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenia właścicieli obsługiwanych nieruchomości,
b) zapewnienie pracownikom świadczącym usługi odbierania odpadów czystego i estetycznego ubioru oznaczonego nazwą przedsiębiorcy, umożliwiającego w sposób jednoznaczny wizualną identyfikację przedsiębiorcy,
5) wymagania obejmujące miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
a) udokumentowanie - poprzez przedłożenie umów lub oświadczeń – o gotowości odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych i odpadów z remontów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
b) udokumentowanie – poprzez przedłożenie umów lub oświadczeń – o gotowości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych przez składowiska odpadów komunalnych zarządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania,
c) w pierwszej kolejności odpady komunalne zmieszane należy kierować na składowiska:
- do dnia 31.12.2009 r. w Dalabuszkach gm. Gostyń;
- od dnia 01.01.2010 r. do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Goli gm.
Gostyń,
d) inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (odpady opakowaniowe, biodegradowalne, wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, itp.) należy kierować na zgodnie z zasadą bliskości do recyklingu.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien spełniać następujące wymagania:
1) wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące bazy transportowej:
a) posiadanie tytułu prawnego do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w odrębnych przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów,
b) pojazdy asenizacyjne muszą być:
- trwale oznakowane nazwą przedsiębiorcy i jego adresem;
- parkowane po zakończeniu pracy na terenie bazy transportowej w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich;
- wyposażone w narzędzia umożliwiające uprzątnięcie nieczystości ciekłych
rozlanych w trakcie prac załadunkowych;
c) posiadanie bazy transportowej służącej do garażowania pojazdów i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach, zwanej dalej „bazą”;
d) zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, do prowadzenia działalności, na użytkowanie której przedsiębiorca posiada stosowne zezwolenie,
e) udokumentowanie prawa władania bazą poprzez przedłożenie w szczególności wyciągu z księgi wieczystej, umowy najmu, dzierżawy,
f) posiadanie biura obsługi klientów wyposażonego w środki łączności oraz przedłożenie informacji o lokalizacji tego biura, godzinach urzędowania i numerze telefonu. Wymaga się by gromadzenie danych o świadczonych usługach odbywało się przy użyciu systemu komputerowego,
2) wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:
a) zapewnienie pracownikom świadczącym usługi odbierania nieczystości ciekłych, czystego i estetycznego ubioru oznaczonego nazwą przedsiębiorcy, umożliwiającego w sposób jednoznaczny wizualną identyfikację przedsiębiorcy,
b) udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną, w pierwszej kolejności na terenie Gminy Pogorzela
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/200/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 listopada 2009 r.


w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pogorzela


Ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie dokonano zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. 236, poz.2008 ze zmianami), regulując zagadnienie związane z wydawaniem aktów prawa miejscowego. Dotychczas burmistrz (wójt, prezydent miasta) określał na drodze Zarządzenia wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. W myśl zmian wprowadzonych ustawą z dn. 23 stycznia 2009r. „Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 2.”

Wobec powyższego, przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional