Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 października 2009 roku w sprawie : uchwalenia “Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2010”.

Uchwała Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 października 2009 roku w sprawie : uchwalenia “Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2010”.

Numer uchwały: 196
Numer sesji: 31
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXI/196/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie : uchwalenia “Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2010”.

Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010”.

§ 2

Ustala się wykaz zadań publicznych, na realizację których gmina Pogorzela może udzielić zlecenia w 2010 roku :
1)w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży, w szczególności prowadzenie zajęć sportowych ,
obozów, udział zawodników w zawodach sportowych i rozgrywkach,
b) organizacja imprez sportowych w gminie – imprezy masowe, rozgrywki sportowe, festyny,
spartakiady, mistrzostwa powiatu i gminy,
c) zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających na kąpielisku w Głuchowie, ratownictwo wodne, imprezy propagujące wypoczynek nad wodą;
2)w zakresie kultury:
a) organizacja imprez kulturalnych i oświatowych w gminie Pogorzela, festiwale, konkursy,
imprezy masowe, wystawy, spotkania kulturalne,
b) realizacja i kultywowanie tradycji regionalnych i historycznych ziemi pogorzelskiej,
muzycznych , teatralnych,
c) realizacja zadań edukacyjnych i kulturalnych, szkolenia muzyczne;
3)w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) prowadzenie działalności kulturalno – sportowej na rzecz osób potrzebujących wsparcia społecznego,
b) organizacja działań edukacyjnych, profilaktycznych i opiekuńczych w zakresie pomocy społecznej,
c) prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie ochrony zdrowia,
d) rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
e) promocja zdrowia;
4)w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) przedsięwzięcia w zakresie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej i przyrodniczej, w
szczególności konkursy, akcje edukacyjne, wydawnictwa, organizowanie wystaw, prelekcje i seminaria,
b) przedsięwzięcia w zakresie czynnej ochrony przyrody, w szczególności akcje zadrzewieniowe
i zwiększanie bioróżnorodności, ratowanie zagrożonych siedlisk i gatunków oraz obiektów
przyrodniczych;
5)w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych:
a) wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
umundurowanie bojowe i sprzęt specjalistyczny do usuwania zagrożeń,
b) utrzymanie we właściwej sprawności technicznej sprzętu i obiektów,
c) prowadzenie szkoleń i profilaktyki przeciwpożarowej
6)w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a) na prowadzenie działań informacyjno – szkoleniowych i doradczych skierowanych do
organizacji posiadających osobowość prawną oraz grup nieformalnych w zakresie
projektowania wspólnych przedsięwzięć i pozyskiwania środków na ich realizację,
b) na udzielenie dotacji organizacjom posiadającym osobowość prawną jak i grupom
nieformalnym na realizacje zadań, które przyczynią się do budowania aktywnych
społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.

§ 3

Współpraca gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach :
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 4

1. Ze strony gminy Pogorzela program realizuje :
1)Rada Miejska w Pogorzeli – w zakresie uchwalania założeń polityki społecznej i finansowej gminy,
2)Burmistrz Pogorzeli – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i w innych formach pomocy.
2.Ze strony organizacji pozarządowch przy realizacji programu współpracują organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego oraz inne podmioty wykonujące działalność pożytku publicznego z terenu gminy Pogorzela.

§ 5

Zakres współpracy obejmuje :
1)podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy Pogorzela z zakresu zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego – opracowanie raportu na temat funkcjonowania na terenie gminy Pogorzela organizacji pozarządowych,
2)opracowanie i realizację programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Pogorzela,
3)wykorzystanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania – organizacja seminarium poświęconego umiejętności opracowania wniosków z zewnętrznych źródeł wsparcia,
4)koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych – organizacja forum dyskusyjnego “Współpraca w zakresie rozwiązywania problemów społecznych gminy Pogorzela,
5)wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację projektów,
6)promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizację pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Pogorzela – publikacje w mediach lokalnych.

§ 6

Formy współpracy obejmują :
1)zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
2)współpracę w pozyskiwaniu środków na działalność pożytku publicznego z innych źródeł niż budżet gminy,
3)wspólne opracowanie system wymiany informacji rozumiane jako wzajemne informowanie się o aktualnych możliwościach składania wniosków o dotację,

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2010”.

W wykonaniu postanowień przepisu, zawartego w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Miejska w Pogorzeli uchwala Program współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi może odbywać się poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do ich zakresu działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym.
Realizacja zadań publicznych przy współudziale organizacji pozarządowych, jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą. Jawny i czytelny system przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych w formie konkursu ofert pozwala, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, jasno zobrazować wydatkowane środki budżetowe.
Niniejszy Program stanowi przykład rzetelnego i kompleksowego współdziałania władz samorządowych Pogorzeli z organizacjami pozarządowymi.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Włodzimierz Kulski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie