Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/193/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/193/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Numer uchwały: 2009/29/193
Numer sesji: 29
Rok: 2009

Uchwała Nr XXIX/193/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 sierpnia 2009r.w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pogorzeli do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:§ 1


Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z realizacji ustawy
z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz.1378 z późniejszymi zmianami).


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U z a s a d n i e n i e d oUchwały Nr XXIX/193/09 Rady miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pogorzeli do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.W wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewodo Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. unieważniona została Uchwała Nr XXVI/170/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 maja 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pogorzeli do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Po przeprowadzeniu poprawek wnosi się uchwałę ponownie pod obrady Rady Miejskiej w Pogorzeli.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Renata Sierszulska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-08-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-15