Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/191/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Uchwała Nr XXIX/191/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Numer uchwały: 191
Numer sesji: 29
Rok: 2009

Uchwała Nr XXIX/191/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.i) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Miejska w Pogorzeli postanawia o udzieleniu poręczenia wekslowego
przez Gminę Pogorzela za zobowiązanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z tytułu pomocy finansowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania nr 6 „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela” w ramach Projektu pn. „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela” w wysokości do kwoty 2 000 000,00 zł.
2. Poręczenie wekslowe obowiązuje w okresie realizacji pożyczki i spłaty zadłużenia do 2024 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:

lata Kwota w zł
2012 124 800,00
2013 166 400,00
2014 166 400,00
2015 166 400,00
2016 166 400,00
2017 166 400,00
2018 166 400,00
2019 166 400,00
2020 166 400,00
2021 166 400,00
2022 166 400,00
2023 166 400,00
2024 44 800,00
razem 2 000 000,00


3. Upoważnia się Burmistrza Pogorzeli do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 2 000 000,00 zł na zabezpieczenie roszczeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu określonego
w Punkcie 1.

§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy Pogorzela

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/191/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 sierpnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Burmistrz Pogorzeli przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na pomoc finansową zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania nr 6 „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela” w ramach Projektu pn. „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela”. Pożyczka wpłynie w roku 2009 - 2010. Spłata pożyczki nastąpi od czerwca 2012 roku do marca 2024 roku włącznie.
Całkowita kwota pomocy finansowej zaciąganej przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na powyższy cel wynosi 2 000 000,00 zł.
Gmina Pogorzela współfinansuje ww. projekt w kwotach w rozbiciu na lata przedstawione w § 1 ust. 2 uchwały.
W treści uchwały zamieszczono wysokość kwoty poręczenia obejmującego kapitał wymienionej pożyczki.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-08-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie