Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVIII/183/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela

UCHWAŁA Nr XXVIII/183/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela

Numer uchwały: 183
Numer sesji: 28
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVIII/183/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 17 lipca 2009 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z późniejszymi zmianami)oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Pogorzeli
u c h w a l a
§1.
1. Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Pogorzela.
2. Integralną część Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela stanowi:
1) załącznik nr 1 – „Diagnoza prospektywna - tekst jednolity”,
2) załącznik nr 2 – „Uwarunkowania i kierunki rozwoju - tekst jednolity”
3) załącznik nr 3 – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”,
4) załącznik nr 4 – „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag”.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/183/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 17 lipca 2009 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/100/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela zmienia się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVII/100/2000 z dnia 10 marca 2000 roku, które zostało zmienione uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/110/08 z dnia 21 maja 2008 roku dla terenów wskazanych w załączniku graficznym.
Konieczność zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika z aktualnych potrzeb społeczno – gospodarczych gminy Pogorzela
tj. z potrzeby wyznaczenia nowych terenów rozwojowych w formie: miejskiej i wiejskiej strefy osiedleńczej, strefy usług komercyjnych, strefy produkcyjno – przemysłowej, strefy zieleni urządzonej. Projekt studium wyznacza także tereny służące całej społeczności gminy Pogorzela do których należy zaliczyć wyznaczenie przebiegu lokalnej obwodnicy miasta Pogorzela oraz miejsca lokalizacji zbiornika retencyjnego „Kromolice”.
Procedura zmiany Studium została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). W oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy tj. § 8.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
(Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233) opracowano ujednolicony tekst i rysunek Studium.
Projekt zmiany studium uzyskał wszystkie niezbędne wymagane zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienia i opinie. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227 z późn. zmianami) opracowano prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium, która została zaopiniowana przez organy do tego powołane i wyłożona wraz z projektem zmiany studium do publicznego wglądu.
Do wyłożonego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela nie wpłynęły żadne uwagi.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Wierzbicki
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-07-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional