Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A NR XXVI/176/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIV/161/09 z dnia 6 kwietnia 2009 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.

U C H W A Ł A NR XXVI/176/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIV/161/09 z dnia 6 kwietnia 2009 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.

Numer uchwały: 176
Numer sesji: 26
Rok: 2009

U C H W A Ł A NR XXVI/176/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIV/161/09
z dnia 6 kwietnia 2009 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, art.166, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

§ 6 uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIV/161/09 z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
" § 6 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 261.093,00 zł,
z tego na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 161.093,00 zł"

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie