Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/174/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 maja 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XXVI/174/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 maja 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013.

Numer uchwały: 174
Numer sesji: 26
Rok: 2009

Uchwała Nr XXVI/174/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 maja 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Pogorzela na lata 2007-2013.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1

1. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/53/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli na stronie 13 w dziale „Budowa sieci kanalizacyjnej” zmianie ulega zapis dotyczący inwestycji pod nazwą „Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela, Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela wraz z budową sieci kanalizacyjnej w mieście Pogorzela i części miejscowości Głuchów” w następującym zakresie:
a) nazwy planowanego działania z „Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych dla
aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela, Zadanie nr 1 Budowa kanalizacji
sanitarnej w miescie pogorzela i części miejscowości Głuchów, Zadanie nr 2
Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela” na „Projekt:
Systemy kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela”
b) wkład własny z kwoty „dla Zadania nr 1 – 1500 665,00 i dla Zadania nr 2 –
3 244 372,00”, na kwotę „5 446 027,00”
c) sumy z kwoty „4 745 037,00” na kwotę „5 446 027,00”.
2. Powyższe zmiany przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie