Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A NR XXVI/173/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

U C H W A Ł A NR XXVI/173/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Numer uchwały: 173
Numer sesji: 26
Rok: 2009

U C H W A Ł A NR XXVI/173/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2009Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165,166,
i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1.1 Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 406.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Planowane dochody po zmianach wynoszą 12.540.882,00
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 11.778.734,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 762.148,00 zł

§ 2.1 Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 244.907,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 13.824.405,00 3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 11.307.687,00 zł
w tym na :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.875.017,00 b/ dotacje w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 316.587,00 zł.
2) Wydatki majątkowe w wysokości 2.516.718,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.
4.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011
zgodnie z załącznikiem Nr 4


§ 3.1.Deficyt budżetu wynosi 1.283.523,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami
z nadwyżki z lat ubiegłych.
2.Przychody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 4 Rezerwa wynosi ogółem 35.567,00
w tym:
1) ogólna w wysokości 30.567,00 zł
2) celowa w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.


§ 5.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu.


§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional