Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela.

Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela.

Numer uchwały: 2009/24/165
Numer sesji: 24
Rok: 2009


Uchwała nr XXIV/165/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 06.04.2009 r.


w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w formie "Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XVIII/121/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pogorzela.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do uchwały
nr XXIV/165/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 06.04.2009 r.
w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela.

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli jest realizacją obowiązku organu prowadzącego przedszkole i szkołę zawartego w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zgodnie z którym tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół.
Organy prowadzące szkoły zgodnie z podziałem kompetencji ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w przedszkolu lub szkole co najmniej roku.

Załącznik do uchwały
Nr XXIV/165/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 06.04.2009 r.

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli

§ 1. 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Pogorzela dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela.
2. Specjalny fundusz nagród jest tworzony w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.
3. Ze środków specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 2 wypłacane są:
1) nagrody organu prowadzącego, na które przeznacza się 30%, środków specjalnego funduszu nagród;
2) nagrody dyrektorów przedszkola i szkół, na które przeznacza się 70% środków specjalnego funduszu nagród.
4. Nagroda organu prowadzącego nazywana jest „Nagrodą Burmistrza Pogorzeli” .

§ 2. 1. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Nagrody wymienione w § 2 ust. 1 mogą być przyznawane w innym uzasadnionym terminie.

§ 4. 1. Nagrody mają charakter uznaniowy i wypłacane są w formie pieniężnej.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu w przedszkolu lub szkole jednego roku.

§ 5. 1.Nagrody są przyznawane za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole lub szkołę, oraz realizację innych zadań statutowych przedszkola lub szkoły.

§ 6. 1. Nagrody przyznają:
1) ze środków, o którym mowa § w 1 ust. 3 pkt. 1 – Burmistrz Pogorzeli;
2) ze środków, o których mowa § w 1 ust. 3 pkt. 2 – odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły.

§ 7. 1. Nagrody organu prowadzącego mogą być przyznane dyrektorom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania powierzonych im zadań poprzez:

1) bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym na wszystkich płaszczyznach działania,
2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole lub szkołę,
3) prawidłowe i oszczędne gospodarowanie finansami przedszkola lub szkoły,
4) zdobywanie dodatkowych środków finansowych na rzecz przedszkola lub szkoły,
5) aktywny udział przedszkola lub szkoły i jego/jej reprezentowanie w działaniach promujących Gminę Pogorzela,
6) aktywizację środowiska, rad pedagogicznych oraz innych organów szkoły zgodnie z potrzebami szkoły,
7) wspieranie nauczycieli w kierunku stosowania nowoczesnych metod nauczania, doskonalenia zawodowego, uzyskiwania nowych kwalifikacji i uzyskiwania wyższych stopni awansu zawodowego,
8) tworzenie pozytywnego wizerunku przedszkola lub szkoły w środowisku poprzez organizowanie różnych uroczystości i imprez dla społeczności Gminy Pogorzela,
9) dobrą współpracę z instytucjami kultury i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Pogorzela,
10) dbanie o poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy zatrudnionych pracowników,
11) dobrą współpracę z gronem pedagogicznym, stwarzanie sprzyjającej atmosfery pracy w szkole,
12) pomoc metodyczną, szczególnie młodym nauczycielom.
13) udział w gminnych uroczystościach,
14) umożliwianie nauczycielom prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, których efekty służą promocji Gminy Pogorzela (wystawy prac plastycznych, spektakle teatralne, zespoły taneczne, zespoły muzyczne, konkursy, zawody sportowe organizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego i inne zajęcia zaakceptowane przez dyrektora),
15) wspieranie nauczycieli którzy uzyskują wysokie wyniki pracy z uczniem zdolnym (uczniowie zajmują wysokie lokaty na konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych itp.).
16) i inne działania zasługujące na uznanie przez organ prowadzący.

2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody organu prowadzącego mogą być przyznawane w szczególności za:
1) osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnętrznych sprawdzianach i egzaminach uczniów,
2) zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do półfinałów lub finałów, olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym i ponad szkolnym,
3) przygotowanie i wzorowe organizowanie okazjonalnych uroczystości na terenie Gminy Pogorzela,
4) intensywną działalność wychowawczą, wyrażają się w organizowaniu wycieczek i w udziale w spektaklach teatralnych, wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
5) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
6) nieodpłatne prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami,
7) organizowanie imprez sportowych, konkursów o różnych tematykach, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży prowadzonych jako zajęcia pozalekcyjne,
8) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole lub szkołę, jak również w czasie trwania zajęć organizowanych przez nauczyciela poza przedszkolem lub szkołą,
9) uzyskanie bez opóźnienia wyższego stopnia awansu zawodowego,
10) posiadanie aktualnej co najmniej dobrej oceny pracy,
§ 8. 1. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody organu prowadzącego Burmistrz Pogorzeli podejmuje samodzielnie.

§ 9. 1. Nagrody dyrektora przedszkola lub szkoły mogą być przyznane nauczycielom w szczególności za:
1) uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajęć ,
2) zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów do półfinałów i finałów konkursów i olimpiad przedmiotowych na różnych szczeblach,
3) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach lub zawodach,
4) udokumentowane osiągnięcia pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce,
5) uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania uczniów,
6) wysiłek włożony w integrację klasy,
7) prowadzenie działalności wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkań oraz zajęć pozalekcyjnych,
8) zapewnienie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
9) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów,
10) organizowanie współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły,
11) aktywizowanie rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami,
12) usprawnienie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
13) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej młodych nauczycieli,
14) kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji otwartych,
15) pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły,
16) czynny współudział w przygotowaniu planu pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych dla funkcjonowania szkoły,
17) wzorową realizację zadań wynikających z planu pracy przedszkola lub szkoły,

18) opracowywanie autorskich programów i publikacji oświatowych oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania,
19) przygotowywanie i wzorowe organizowanie okazjonalnych uroczystości w szkole,
20) organizowanie imprez sportowych i konkursów przedmiotowych,
21) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów.

2. Wspólnym dla nauczycieli warunkiem uzyskania nagrody dyrektora przedszkola lub szkoły jest posiadanie przynajmniej dobrej oceny pracy.

§ 10. 1. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego mogą składać:
1) Rada szkoły,
2) Rada pedagogiczna,
3) Rada rodziców,
4) Zakładowa organizacja związkowa,
5) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Pogorzeli.
6) Dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela.
2. Wnioski o nagrodę dyrektora przedszkola lub o nagrodę dyrektora szkoły mogą składać:
1) Rada szkoły,
2) Rada pedagogiczna,
3) Rada rodziców,
4) Zakładowa organizacja związkowa,
5) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Pogorzeli.
3. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego składa się do Burmistrza Pogorzeli.
4. Wnioski o nagrodę dyrektora składa się do właściwego dyrektora.
5. Wnioski o nagrody składane są w terminie 30 dni kalendarzowych poprzedzających termin wręczenia nagrody.
6. Wzór wniosku o przyznanie nagrody organu prowadzącego określa załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.
7. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dyrektora określa załącznik nr 2 do regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.
8. Burmistrz Pogorzeli może przyznać nagrodę organu prowadzącego z własnej inicjatywy.
9. Dyrektor złożone do niego wnioski rozpatruje, biorąc pod uwagę opinię rady pedagogicznej o ile rada pedagogiczna sama nie wystąpiła z wnioskiem.
10. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA POGORZELI
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Pogorzeli
Pani/Panu.............................................................................................................................
Data urodzenia …...............................................................................................................
wykształcenie.......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
miejsce zatrudnienia. .............................................................................................................................................
(nazwa przedszkola lub szkoły)
Zajmowane stanowisko......................................................................................................
ocena pracy, data jej wystawienia.......................................................................................
staż pracy pedagogicznej.....................................................................................................
stopień awansu zawodowego...............................................................................................
Dotychczas otrzymane nagrody: ministra, kuratora oświaty, marszałka, organu prowadzącego, dyrektora - rok otrzymania:
.............................................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

................ ………………......................................
data podpis i pieczęć składającego wniosek

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli


DYREKTOR ………………………………………………………………..
(nazwa przedszkola lub szkoły)


WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY DYREKTORA
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody
Pani/Panu.............................................................................................................................
Data urodzenia …...............................................................................................................
wykształcenie.......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
miejsce zatrudnienia. .............................................................................................................................................
(nazwa przedszkola lub szkoły)
Zajmowane stanowisko......................................................................................................
ocena pracy, data jej wystawienia.......................................................................................
staż pracy pedagogicznej.....................................................................................................
stopień awansu zawodowego...............................................................................................
Dotychczas otrzymane nagrody: ministra, kuratora oświaty, marszałka, organu prowadzącego, dyrektora - rok otrzymania:
.............................................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….....

................ ………………......................................
data podpis i pieczęć składającego wniosek

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-14