Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXIV/164/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, oraz wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Uchwała nr XXIV/164/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, oraz wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Numer uchwały: 164
Numer sesji: 24
Rok: 2009

Uchwała nr XXIV/164/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 06.04.2009 r.   

                                                                                                                               
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, oraz wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, oraz wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała nr XX/139/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne składniki wynagrodzenia w roku 2009.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/164/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, oraz wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.


Regulamin jest realizacją obowiązku organu prowadzącego przedszkole i szkołę zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
Regulamin ma charakter aktu wykonawczego do ustawy – Karta Nauczyciela i zawiera ustalenia, których adresatami są pracodawcy – przedszkola i szkół oraz nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela .
W związku ze zmianą art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela Gmina została zobowiązana do uchwalenia bezterminowo obowiązującego regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, oraz wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach dla których Gmina jest organem prowadzącym w taki sposób, by uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określić dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek tak, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli składające się ze składników o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela czyli:
- wynagrodzenia zasadniczego;
- dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych;
odpowiadało na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela tj.:
- dla nauczyciela stażysty - 100 %,
- dla nauczyciela , kontraktowego – 111 %,
- dla nauczyciela mianowanego – 144 %,
- dla nauczyciela dyplomowanego - 184 %
- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
Zgodnie z art. 30. ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków:
- za wysługę lat,
- motywacyjnego,
- funkcyjnego,
- za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków z zastrzeżeniem, że nauczycielom na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego, jak też z zastrzeżeniem art. 33. ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, że dla nauczycieli szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w drodze rozporządzenia określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy.
Zastrzeżenie ustawowe dotyczy również dodatku za warunki pracy, na podstawie art. 34 ustawy – Karta Nauczyciela nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określa, w drodze rozporządzenia , wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku, biorąc pod uwagę w szczególności stopień trudności zajęć realizowanych w warunkach trudnych i uciążliwych.
Zgodnie z art. 30. ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, że w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.Załącznik do uchwały
nr XXIV/164/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 06.04.2009 r.


REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT, ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK DODATKÓW: MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO I ZA WARUNKI PRACY ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBLICZANIA I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", dla których organem prowadzącym jest Gmina;
2) nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt. 1.
Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 5. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca .
Rozdział III
Dodatki
Dodatek motywacyjny
§ 2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatku motywacyjnego jest:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
4) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
5) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
6) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
7) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
8) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
9) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
10) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
11) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
12) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi zatrudnionemu w placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez organ administracji rządowej jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu placówki;
2) realizacja zadań na rzecz doskonalenia nauczycieli, wykraczających poza statutowe, obowiązkowe zadania placówki;
3) skuteczne zarządzanie placówką, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 20 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.
Dodatek funkcyjny
§ 3. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie niższej niż 5 % i nie wyższej niż 50 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły lub osobie, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
§ 4. 1. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie przekraczającej 10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie

2. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu, przysługuje dodatek w wysokości nie przekraczającej 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie za jednego nauczyciela odbywającego staż.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
5. Wysokość dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy i sprawowanie funkcji opiekuna stażu przyznaje dla nauczyciela dyrektor szkoły.
6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły.
Dodatek za warunki pracy
§ 4. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela, w wysokości od 10% do 30 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
4. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości realizowanych zadań lub wykonywanych prac.
Rozdział IV
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 6. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
Rozdział V
Pozostałe ustalenia
§ 7. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a przepisy regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.Regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, oraz wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli na podstawie ar. 30 pkt. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) uzgodniono z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w PogorzeliPogorzela, dnia …………………………………………………..


Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie opiniuje Regulamin.

……………………………………………. ………………………………………..
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie