Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A NR XXIV/161/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

U C H W A Ł A NR XXIV/161/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Numer uchwały: 161
Numer sesji: 24
Rok: 2009

U C H W A Ł A NR XXIV/161/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165,166,
i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1.1 Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 56.362,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Planowane dochody po zmianach wynoszą 11.859.095,00
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 11.502.947,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 356.148,00 zł

§ 2.1 Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 999.022,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 13.303.711,00 3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 10.888.993,00 zł
w tym na :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.879.671,00 b/ dotacje w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 248.604,00 zł.
2) Wydatki majątkowe w wysokości 2.414.718,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.
4.Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
1) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycynymi z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3.1.Deficyt budżetu wynosi 1.444.616,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami
z nadwyżki z lat ubiegłych i pożyczki.
2.Przychody budżetu określa załącznik nr 5.

§ 4 Rezerwa wynosi ogółem 34.660,00
w tym:
1) ogólna w wysokości 29.660,00 zł
2) celowa w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.

§ 5.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Wysokości:
1) przychody - 5.300,00 zł
2) wydatki - 19.300,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 300.000,00 zł,
z tego na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 138.907,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 161.093,00 zł

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie