Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/159/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych.

Uchwała Nr XXIII/159/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych.

Numer uchwały: 2009/23/159
Numer sesji: 23
Rok: 2009

Uchwała Nr XXIII/159/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1

W związku z ubieganiem się przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich o udzielenie pożyczki do kwoty 22.220.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, celem zapewnienia środków na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela” zgłoszonego do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15.000 RLM) realizowanego przez Związek, którego gmina Pogorzela jest członkiem, Rada Miejska w Pogorzeli upoważnia Burmistrza Pogorzeli do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości odpowiadającej udziałowi gminy Pogorzela w kosztach realizacji zadania tj. do kwoty 7.200.000,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych 00/100).

§ 2

Ewentualna spłata zaciągniętych zobowiązań wekslowych następować będzie w latach 2009-2024 z dochodów własnych gminy Pogorzela.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-14