Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  UCHWAŁA Nr XXII/156/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2009 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli

UCHWAŁA Nr XXII/156/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2009 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli

Numer uchwały: 2009/22/156
Numer sesji: 22
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXII/156/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 12 marca 2009 r

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2004 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami)


Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Pogorzeli przy ulicy Parkowej składającą się z działki nr 36/3 o powierzchni 0,13.43 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23582.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


Do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli nr XXII/156/09 z dnia
12 marca 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy
ulicy Parkowej w Pogorzeli

Rada Miejska w Pogorzeli przeznacza do zbycia w trybie bezprzetargowym działkę nr 36/3 o powierzchni 0,13.43 ha na Dariusza i Zofii małżonków Rozum. Państwo Rozumowie są właścicielami nieruchomości sąsiedniej to znaczy działki nr 37 o powierzchni 0,53 ha– pałacu wraz z ogrodem w parku miejskim. Działka nr 37 faktycznie rozdzieliła park na dwie części – zasadniczą część parku o powierzchni 2,84.58 ha oraz przedmiot sprzedaży – działkę nr 36/3 o powierzchni 0,13.43 ha. W związku z powyższym Kierownik Delegatury w Lesznie Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków we wskazaniach konserwatorskich zaleciła przejęcie przez właściciela budynku pałacu oddzielonej części parku tj. działki nr 36/3 na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości. W studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Pogorzela nie zmienia się przeznaczenie wydzielonej działki nr 36/3 – tereny zieleni urządzonej i parki.
W związku z powyższym przedmiotowa uchwała spełnia ustawowe warunki zbycia w trybie bez przetargowym oraz jest zgodna z kierunkami i strategią rozwoju gminy Pogorzela.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-14