Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXII/154/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd.

UCHWAŁA NR XXII/154/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Numer uchwały: 2009/22/154
Numer sesji: 22
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXII/154/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd na czas nieokreślony z przeznaczeniem na działalność statutową następujących nieruchomości:

1) Szkole Podstawowej w Pogorzeli z siedzibą w Pogorzeli przy ulicy Parkowej 7 nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność gminy Pogorzela położoną:
- w Pogorzeli przy ul. Parkowej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 45/4
o powierzchni 1,1851 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Gostyniu prowadzi księgę wieczystą Nr 24609,
- w Bułakowie 58, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 126/1 o powierzchni 0,55 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu prowadzi księgę wieczystą Nr 23552,
- w Kromolicach 1, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 267 o powierzchni 1,26 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu prowadzi księgę wieczystą Nr 23553,
- we Wziąchowie 26, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 30, 31/2, 31/1
o powierzchni 1,099 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Gostyniu prowadzi księgę wieczystą Nr 23550.

2) Przedszkolu Samorządowemu w Pogorzeli z siedzibą w Pogorzeli przy ulicy Rynek 19 nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność gminy Pogorzela położoną:
- w Pogorzeli przy ul. Rynek 19, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1192
o powierzchni 0,1170 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Gostyniu prowadzi księgę wieczystą Nr 23555,
- w Głuchowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 58/2 o powierzchni 0,1400 ha,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu prowadzi księgę wieczystą Nr 9853KR.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do Uchwały nr XXII/154/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 12 marca 2009 r.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy / nowe brzmienie lit. a w pkt 9 w ust. 2
w art. 18 weszło w życie 22.10.2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218).

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603) ustanawia trwały zarząd jako formę prawną władania nieruchomością.
Dyrektorzy placówek oświatowych na rzecz których nie wydano decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu powinni niezwłocznie wystąpić do Burmistrza Pogorzeli z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz kierowanych przez nich placówek.
Aby można było określić szczegółowy sposób nadzoru nad gospodarowaniem majątkiem przez te jednostki niezbędne jest przyjęcie przez Radę Miejską uchwały określającej warunki korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-14