Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXII/153/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli 12 marca 2009r. Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych.

UCHWAŁA Nr XXII/153/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli 12 marca 2009r. Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych.

Numer uchwały: 153
Numer sesji: 22
Rok: 2009


UCHWAŁA Nr XXII/153/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
12 marca 2009r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane
w ramach zadań własnych.
Na podstawie art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
/ Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm. /

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1.

W uchwale Nr XVIII/112/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„ 3. Cena 1 godziny usługi ustalana jest corocznie przez kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli przy uwzględnieniu faktycznych średnich
kosztów jej świadczenia w roku poprzedzającym.”

2/ w § 7 wyrazy „Urzędu Miejskiego” zastępuje się wyrazami „Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/153/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2009r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych.


Przy ustalaniu wysokości opłat ponoszonych przez osoby korzystające z usług opiekuńczych pod uwagę bierze się dochody tych osób i w zależności od tych dochodów procentowo od ceny usługi / czyli rzeczywistego kosztu jednej godziny świadczonych usług / naliczona jest odpłatność.

Cena 1 godziny usług powinna być ustalana zgodnie z faktycznymi średnimi kosztami jej świadczenia w roku poprzednim i dlatego niezbędne jest uwzględnienie tego w uchwale Rady.

Ponadto wcześniej wpłata od osób korzystających z usług opiekuńczych trafiała na rachunek Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, obecnie trafia na osobny rachunek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Renata Sierszulska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie