Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXVIII/185/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pogorzela

UCHWAŁA NR XXVIII/185/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pogorzela

Numer uchwały: 185
Numer sesji: 28
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXVIII/185/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 17 lipca 2009 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pogorzela

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pogorzela, zwany dalej „regulaminem”, określa:
1) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów, słuchaczy i wychowanków;
2) sposób ustalania wysokości pomocy materialnej;
3) tryb i sposób udzielania pomocy materialnej;
4) tryb postępowania w przypadku utraty prawa do stypendium szkolnego.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych, niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych, publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
2) uczniu – należy przez to rozumieć osobę uczącą się w szkole publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, lub w szkole niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) słuchaczu – należy przez to rozumieć osobę uczącą się w publicznym kolegium nauczycielskim, nauczycielskim kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz w niepublicznym kolegium nauczycielskim, nauczycielskim kolegium języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
4) wychowanku - należy przez to rozumieć osobę uczącą się w publicznym i niepublicznym ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, lub w publicznym i niepublicznym ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
5) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
6) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
7) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.);
8) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
9) pomocy materialnej – należy przez to rozumieć stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Rozdział 2
Formy stypendium szkolnego
§ 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formach określonych w art. 90d ust. 2, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty.
2. Stypendium udzielone w formie określonej w art. 90d ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty realizowane jest poprzez refundację zakupu znajdującego się w poniższym wykazie wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:
1) podręczniki szkolne, lektury szkolne;
2) zeszyty;
3) pomoce dydaktyczne (np. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, globusy, mikroskopy, kalkulatory itp.);
4) artykuły szkolne (np. piórniki, bloki, długopisy, flamastry, kredki, pędzle, brystol, kolorowy papier, plastelina itp.);
5) tornistry ( plecaki szkolne, torby szkolne, torby sportowe);
6) obuwie sportowe na W-F (para na semestr);
7) strój sportowy na W-F;
8) strój galowy wymagany przez szkołę, po uprzednim poświadczeniu wymogu przez szkołę;
9) przybory do nauki zawodu;
10) komputer, oprogramowanie, części do komputera, drukarka;
11) tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne;
12) biurko, krzesło do biurka;
13) sprzęt sportowy (np. piłki, rakiety tenisowe, skakanki, itp.);
14) strój na basen (strój kąpielowy, klapki, rachunki za korzystanie z basenu, czepek kąpielowy itp.);
15) wycieczki szkolne, po uprzednim poświadczeniu kosztów wycieczki przez szkołę.
Rozdział 3
Sposób ustalania wysokości pomocy materialnej
§ 4.1. Kwotą bazową przy ustalaniu wysokości minimalnego miesięcznego stypendium szkolnego jest 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaokrągla się ją do pełnego złotego zawsze w górę.
2. Stypendium szkolne może ulec zwiększeniu w sytuacji, gdy w rodzinie występuje jeden z przypadków:
1) bezrobocie;
2) niepełnosprawność;
3) ciężka lub długotrwała choroba;
4) wielodzietność;
5) alkoholizm;
6) narkomania;
7) rodzina niepełna;
8) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
3. Informacje o sytuacji rodziny mające wpływ na wysokość stypendium szkolnego winny wynikać z treści wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 2.
§ 5.1. Wysokość minimalna miesięcznego stypendium szkolnego ulega zwiększeniu o:
1) 10% kwoty wynikającej z §4 ust. 1 gdy występuje jeden z przypadków wymienionych w §4 ust. 2;
2) 20% kwoty wynikającej z §4 ust. 1 gdy występują dwa przypadki wymienione w §4 ust. 2;
3) 30% kwoty wynikającej z §4 ust. 1 gdy występują trzy lub więcej przypadków wymienionych w §4 ust. 2.
2. Wysokość stypendiów obliczonych zgodnie w powyższymi przepisami ulega proporcjonalnemu podwyższaniu, aż do momentu wyczerpania dotacji.
3. Resztę z transzy dotacji celowej pozostałą z procentowego podziału określonego w ust. 1, kwotę powstałą w wyniku rezygnacji z przyznanego stypendium szkolnego bądź innych okoliczności powodujących zaniechanie pobierania lub utratę prawa do stypendium szkolnego - przeznacza się na zwiększenie rezerwy na finansowanie zasiłków szkolnych, z zastrzeżeniem art. 90r ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
4. W przypadku braku wniosków lub decyzji pozytywnych o przyznaniu zasiłku szkolnego bądź pozostania części wydzielonej kwoty dotacji na ten cel przeznacza się niewykorzystaną kwotę na wypłatę stypendiów szkolnych.
§ 6. 1. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się nie więcej niż 5% kwoty otrzymanej dotacji.
2. Wysokość zasiłku szkolnego uzależniona jest od wskazanych potrzeb wnioskodawcy oraz możliwości budżetu gminy.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania pomocy materialnej
§ 7. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
1) zamieszkiwanie przez ucznia, słuchacza lub wychowanka na terenie Gminy Pogorzela;
2) spełnianie kryterium dochodowego, określonego w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty;
3) złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały;
4) dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego;
5) uzasadnienie przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego.
§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Pogorzeli w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
2. Wnioski o przyznanie stypendium, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data potwierdzenia wpływu na wniosku o przyznanie stypendium.
3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
§ 9. 1. W przypadku ucznia znajdującego się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego pełnoletniemu uczniowi bądź rodzicom ucznia przysługuje prawo złożenia wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.
2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest:
1) zamieszkiwanie przez ucznia, słuchacza lub wychowanka na terenie Gminy Pogorzela;
2) złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.
3. W sprawach o przyznanie zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego regulaminu dotyczące stypendium szkolnego.
§ 10.1 Organem o charakterze opiniodawczo-doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna, powoływana przez Burmistrza Pogorzeli.
2. W skład komisji wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie w liczbie minimum 3 osób.
3. Przewodniczącego wskaże Burmistrz Pogorzeli.
4. Do zadań Komisji należy: 1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej, 2) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane, 3) przedstawienie Burmistrzowi Pogorzeli propozycji kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium,
4) negatywne opiniowanie wniosków nie zasługujących na pozytywne rozpatrzenie. 5. Burmistrz może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w ust. 4
1) Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Burmistrzem, 2) z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
3) obsługę biurową Komisji zapewnia Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Aministracyjnej Oświaty.
§ 11.1. Wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanej w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, każdorazowo uzależniona będzie od otrzymywanej na ten cel wysokości dotacji celowej z budżetu państwa.
2. W przypadku gdy wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną w gminie nie będzie zaspokajała wszystkich potrzeb przyjmuje się, że pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.
§ 12.1. Realizacja pomocy materialnej następuje w formie refundacji poniesionych przez wnioskodawcę kosztów.
2. Faktury bądź rachunki uproszczone muszą być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia.
3. Zwrot poniesionych kosztów lub wypłata świadczenia są dokonywane w kasie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Pogorzeli lub przelewem bankowym na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
4. Stypendium szkolne wypłacane jest w okresie na jaki zostało przyznane: kwartalnie, miesięcznie lub jednorazowo.
§ 13.1. Pełnoletni uczeń, słuchacz, wychowanek lub rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić dyrektora GZOEIAO w Pogorzeli o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Uczeń, słuchacz lub wychowanek, któremu zostało przyznane stypendium traci prawo do jego otrzymania od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium szkolnego.
3. Stwierdzenie utraty prawa do stypendium następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 14. Traci moc uchwała Nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
§15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXVIII/185/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pogorzela

Przyjęcie przez Radę Miejską w Pogorzeli nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pogorzela pozwoli na wprowadzenie jasnego i przejrzystego systemu zasad przyznawania pomocy materialnej dla uczniów w gminie, a przede wszystkim dokładnie określonego sposobu ustalania wysokości pomocy materialnej.
Ogólne zapisy w dotychczasowej uchwale Nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów nie regulują wszystkich sytuacji, które mają wpływ na prawo do stypendium szkolnego, jego formę oraz wysokość, np. nie określają sposobu rozdysponowania części dotacji początkowo przeznaczonej na stypendium szkolne, ale niewykorzystanej przez wnioskodawcę z różnych powodów, czy określenia dokumentów potwierdzających poniesienie przez wnioskodawcę kosztów związanych z edukacją dziecka. Ponadto nowy projekt regulaminu wprowadza wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego, co znacznie ułatwi wnioskodawcom kwalifikację danego zakupu do refundacji w ramach stypendium szkolnego oraz nie pozwoli na poddawanie wątpliwościom czynności pracownika urzędu w tym zakresie.
Zmianie ulegną także załączniki do uchwały tj. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego z powodu zdarzenia losowego. Zmiana ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zlikwidowała obowiązek zasięgania przez organ przyznający pomoc materialną o charakterze socjalnym opinii właściwego dyrektora szkoły. Dzięki tej zmianie wnioskodawca może złożyć na kilkoro dzieci jeden wniosek, a nie tak jak do tej pory po jednym wniosku na każde dziecko. W związku z tym należy także uaktualnić dotychczasowy wzór wniosku.

Pogorzela, dnia 17 lipiec 2009 r.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-07-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional