Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Pogorzela na 2009 rok.

Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Pogorzela na 2009 rok.

Numer uchwały: 150
Numer sesji: 21
Rok: 2008

Uchwała Nr XXI/150/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Pogorzela na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan pracy Rady Miejskiej na rok 2009 stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Pogorzeli oraz Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/150/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Pogorzela na 2009 rok.

§ 68 Statutu Gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli przyjąć plan pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady. W związku z powyższym podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na rok 2009 jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Załącznik do uchwały Nr XXI/150/08
z dn. 30.12.08 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Miejskiej na rok 2009.

PLAN PRACY

Rady Miejskiej na rok 2009

1. Działalność gminnych jednostek oświatowych oraz innych jednostek organizacyjnych.
2. Sytuacja na rynku pracy oraz formy aktywizacji zawodowej.
3. Realizacja budżetu gminy za 2008 rok oraz udzielenie absolutorium.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa Miasta i Gminy Pogorzela.
5. Realizacja zadań inwestycyjnych z dziedziny ochrony środowiska oraz innych inwestycji gminnych.
6. Ocena realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
7. Sport, kultura fizyczna oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
8. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa na terenie gminy Pogorzela.
9. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.
10. Zaopiniowanie i uchwalenie budżetu na 2010 rok.
11. Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady Miejskiej.
12. Inne sprawy wynikające z bieżącej działalności Gminy i Rady Miejskiej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional