Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXI/147/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXI/147/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Numer uchwały: 147
Numer sesji: 21
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XXI/147/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz.1485 ze zmianami / Rada Miejska w Pogorzeli uchwala , co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku


Załącznik
do Uchwały XXI/ 147 /08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2008 r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2009


I. Podstawy prawne rozwiązywania problemów narkomanii

. Ustawa z dnia 29 lipca z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r;
. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 r;
. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r;

II. Założenia merytoryczne programu


Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:

1/ działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą:
2/ leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych:
3/ ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych:
4/ nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii:
5/ zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomani:
6/ nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomani.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gmin, obejmujących:

1/ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2/ udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4/ wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5/ pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.


III. Profilaktyka problemów związanych z używaniem narkotyków

Cel ogólny – zwiększenie poziomu wiedzy na temat epidemiologii i problemów związanych z narkomanią w gminie.

Cele szczegółowe;
1/ podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku
2/ wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w działania profilaktyczne
- uwzględnienie problematyki narkomanii w lokalnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych,
• wspieranie lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych na terenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, organizacji pozarządowych kierowanych do dzieci, młodzieży, ich rodziców i wychowawców.
3/ wzrost liczby osób pracujących na rzecz profesjonalnej profilaktyki
• organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania profilaktyczne / nauczycieli, pracowników socjalnych, policji /
4/ zintegrowanie działań profilaktycznych: młodzież – rodzice – wychowawcy.

IV. Partnerzy samorządu gminy w realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli,
• szkoły: Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, Gimnazjum w Pogorzeli Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli,
• Rewir Dzielnicowych w Pogorzeli,
• Parafia p.w. Św. Michała w Pogorzeli,
• organizacje przykościelne - /Profamilia, Caritas i Akcja Katolicka/
• organizacje pozarządowe - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” przy ZSOiZ i Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Pogorzeli

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pogorzela na rok 2009 będzie kontynuacją Programu na rok 2008, który opracowany został przy współudziale nauczycieli i pedagoga szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli biorących udział w projekcie Tworzenia Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego przez Fundację Demokracji Lokalnych.
Realizując zadania wynikające z przeprowadzonej przez ten zespół d i a g n o z y problemów uzależnień na terenie gminy Pogorzela oraz analizy ankiet wynika, że większość uczniów objętych badaniami szkół Gimnazjalnej i Ponadgimnazjalnej zna nazwy narkotyków, zna zagrożenia wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych. Potrafią wskazać miejsca gdzie można kupić narkotyki.
Niewielka ilość badanych przyznaje się do zażywania narkotyków.
Badani przedstawiciele społeczności lokalnej również zauważają problem narkomanii w naszej gminie. Nie jest on jednak problemem głównym społeczności lokalnej. W wypowiedziach narkotyki pojawiają się na trzecim miejscu po alkoholu i nikotynie.

Zespół opracowujący program za najważniejsze do realizacji, uznał:

Likwidację zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków do osiągnięcia tego założenia przyczyni się na pewno :

- 1.Stworzenie oferty zajęć spędzania wolnego czasu dla młodzieży przez władze gminne,

- 2.Zwrócenie uwagi Decydentów gminy na problem narkomanii,

- 3.Podniesienie poziomu wiedzy społeczności gminy dotyczącej problemu narkomanii,

- 4.Ograniczenie możliwości zakupu narkotyków na terenie gminy Pogorzela.

W Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Pogorzela
określono najważniejsze zadania do realizacji w 2009r, będzie to :

- Rozszerzenie działalności Punktu Wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin,

- Wyposażenie rodziców w wiedzę dotyczącą minimalizacji zagrożeń z dziedziny narkomanii / spotkania w szkołach, ulotki, materiały edukacyjne /,

- Wyposażenie uczniów placówek oświatowych na terenie gminy w wiedzę dotyczącą narkomanii i zagrożeń z nią związanych / edukacja profilaktyczna w szkołach /,

- Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa w zakresie narkomanii / ankiety w szkołach, diagnozowanie środowiska /,

- Zwiększona kontrola miejsc spotkań młodzieży .

V. Organizacja i finanse

Dla realizacji programu niezbędna jest współpraca osób i organów odpowiedzialnych za realizację zadań.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Pogorzela realizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli.
Komisja dla zrealizowania zawartych w Programie zadań współpracować będzie ściśle z:
- Dyrektorami placówek oświatowych,
- Policją,
- Pedagogami szkolnymi,


W budżecie gminy w rozdziale 85153, przewidziane są środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Na rok 2009 przewidziana jest kwota 8 000 złotych

Z tej kwoty przeznacza się:

- na usługi terapeutyczne w Punkcie Wsparcia 7 000 złotych
w Pogorzeli


- zakup materiałów edukacyjnych 1 000 złotych.

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXI/147/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.

Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy. W celu realizacji zadań z tego zakresu niezbędne jest opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uwzględnia zadania oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Istotą zagadnienia przeciwdziałania narkomanii jest dotarcie do jak największej grupy mieszkańców stanowiących społeczność lokalną , z informacją oraz jasnym, bezpiecznym komunikatem opisującym zjawisko uzależnień, propozycją podejmowanych działań i korzyści wynikających z faktu tworzenia programów przeciwdziałania narkomanii, zarówno dla poszczególnych osób, jak i całej społeczności.
Gminny Program uchwala rada gminy.
Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie.
W przypadku gminy Pogorzela jest to Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która na realizację zadań wyodrębnia część środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Renata Sierszulska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional