Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Numer uchwały: 146
Numer sesji: 21
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U z 2007 Nr 70 poz.473 ze zmianami / Rada Miejska w Pogorzeli uchwala , co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się preliminarz wydatków w roku 2009 na realizację Programu o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXI/ 146 /08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2008 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W GMINIE POGORZELA

NA ROK 2009

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli na rok 2009, zwany dalej „Programem” określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu.
Program określa w szczególności strategiczne cele i zadania gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473/, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z treścią ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej , a w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do alkoholu, leczenie , rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Program, opierający się na wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest wyrazem dążenia samorządu lokalnego do stwarzania warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców gminy Pogorzela, właściwemu wychowaniu młodego pokolenia oraz zachowaniu ładu i porządku publicznego.


1) DIAGNOZA LOKALNYCH PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POGORZELA

Zjawisko alkoholizmu jest często efektem braku umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Trudne jest jego dokładne zdiagnozowanie, gdyż nadal jest to problem ukryty.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nastawiony jest na rozwiązywanie obecnych problemów zapobieganie powstawaniu nowych , a przede wszystkim na profilaktykę.
Rosnąca skala zagrożeń społecznych takich jak alkoholizm, przemoc, przestępczość stanowi dziś poważne zagrożenie dla zdrowia i funkcjonowania młodych ludzi. Wiele dzieci to także ofiary skutków picia, przede wszystkim członków rodziny. Prowadzi to do rozpadu tych rodzin, zubożenia materialnego i emocjonalnego a także zaniedbywania, przemocy i innych przejawów patologii.
Młodzi ludzie są bardziej podatni na doznawanie szkód fizycznych, emocjonalnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu. Koszty społeczne ekonomiczne i zdrowotne wynikające z problemów alkoholowych młodzieży stanowią znaczne obciążenie dla społeczeństwa.
Aby móc aktywnie przeciwdziałać zagrożeniom cywilizacyjnym i społecznym konieczna jest diagnoza istniejącego stanu.
Uzależnienie od alkoholu występuje najczęściej w rodzinach o niskich dochodach. Dotyczy głównie rodzin dotkniętych niepowodzeniami życiowymi i bezrobociem. Brak pracy powoduje niejednokrotnie ucieczkę w nałogowe picie alkoholu, szukanie w nim pocieszenia.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli z pomocy korzystają około 297 rodziny z czego ponad 10 % to rodziny z problemem alkoholowym. Są to zdaniem pracowników socjalnych dane zaniżone, spowodowane ukrywaniem zjawiska przez kobiety zwracające się o pomoc finansową.
W kilku rodzinach w których występuje problem alkoholowy występuje
również przemoc zarówno fizyczna i psychiczna.
Z badań prowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że 2/3 uzależnionych mężczyzn to sprawcy przemocy, a wśród uzależnionych i współuzależnionych kobiet 2/3 to ofiary przemocy. Dlatego niezwykle istotne jest, aby w placówkach lecznictwa odwykowego prowadzono wstępną diagnozę zjawiska przemocy domowej. Gmina powinna wspierać finansowo realizację tych programów.
Alkohol jest bardzo często przyczyną innych zachowań prowadzących do wzrostu przestępczości.
Jak wynika z danych Rewiru Dzielnicowych w Pogorzeli również w naszej gminie nie brakuje podobnych zjawisk.
W okresie od 01 stycznia 2008 r. do 14 grudnia 2008r na terenie działania Rewiru zaistniały następujące zdarzenia:
- przestępstwa w stanie nietrzeźwym – 6 / ogółem /
ujawnione przez policjantów Rewiru Dzielnicowych w Pogorzeli - 3
ujawnione przez policjantów KPP Gostyń – 3
- wykroczenie po użyciu alkoholu – 5
ujawnione przez policjantów Rewiru Dzielnicowego w Pogorzeli – 5
- zakłócenia porządku i spokoju publicznego - 6
- nieobyczajny wybryk - 1
- interwencja domowa - 18
sporządzono „niebieskie karty” – 9
- interwencja publiczna - 8
Podstawową metodą leczenia osób uzależnionych od alkoholu jest psychoterapia grupowa i indywidualna. Leczenie medyczne ma wymiar wspomagający psychoterapię i nakierowane jest na usuwanie powikłań spowodowanych szkodliwym używaniem alkoholu / w tym leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych/. W przypadku osób wymagających leczenia somatycznego kierowane są one do odpowiednich specjalistów. Zalecane jest aby - poza uczestnictwem w profesjonalnej terapii uzależnienia - pacjenci uzależnieni uczestniczyli również w ruchu samopomocowym, przede wszystkim w mitingach Anonimowych Alkoholików /AA/ oraz zajęciach organizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie.
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, którą przy wdrożeniu odpowiedniego leczenia można zatrzymać.
Celami stawianymi pacjentom w terapii uzależnienia są:
- zachowanie trwałej abstynencji,
- poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego,
- nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i rozwój osobisty.

W Poradni Leczenia Uzależnień w Gostyniu zarejestrowanych jest 8 osób z terenu naszej gminy, które mają problemy alkoholowe.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli przeprowadziła w 2008r. 2 rozmowy z osobami uzależnionymi w celu zmotywowania ich do leczenia odwykowego.
1 osoba została skierowana na badania przez biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii w celu wydania opinii o konieczności leczenia.
Następnie skierowana na leczenie przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Gostyniu.

2) LOKALNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Używanie substancji szkodliwych ( alkohol, narkotyki ) powoduje nieobliczalne szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Tworzenie lokalnej koalicji trzeźwościowej, łączącej zainteresowanie i zaangażowanie wielu stron, w tym reprezentantów sfery zdrowia, opieki społecznej, policji, edukacji pozwala na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

a) ZASOBY LOKALNE

- Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli,
- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych
- placówki oświatowe ( szkoły, przedszkola – profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży )
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli,
- Rewir Dzielnicowych ( pełni funkcje ochrony przed przemocą w rodzinie oraz egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych)
- organizacje przykościelne :/ Profamilia ,Caritas Akcja Katolicka /
- organizacje pozarządowe - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” przy ZSOiZ i Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Pogorzeli.

3) SKALA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY POGORZELA

W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zagrożeń społecznych wśród młodzieży. Z roku na rok wzrasta liczba coraz to młodszych ludzi, którzy sięgają po napoje alkoholowe.
Stopniowo nasilające się zjawisko zagrożeń społecznych wśród dzieci i młodzieży jest niepokojące. Potwierdzają to także ogólnopolskie dane statystyczne. Eskalacja tego zjawiska może w przyszłości zakłócić prawidłowe funkcjonowanie wielu dziedzin życia społecznego. Polska młodzież poddawana jest bardzo agresywnym , skutecznym oddziaływaniom promującym picie alkoholu. Mimo znacznego potencjału wiedzy na temat szkodliwości substancji uzależniających naciski grup społecznych są przeważające. Dodatkowo komfort sytuacji często z niewiedzy, a czasem i bezradności stwarzają rodzice ( kieszonkowe, brak zainteresowania problemami dziecka, brak rozumienia istoty uzależnienia, minimalizowanie problemu, wstyd ). Nierzadko pod wpływem alkoholu dochodzi do aktów przemocy.
Jeśli chcemy skutecznie przeciwstawić się rosnącym zagrożeniom konieczne jest zastosowanie zakrojonej na szeroką skalę profilaktyki szkolnej i domowej. Pełne zaangażowanie całego otoczenia młodego człowieka, umożliwiające mu zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, miłości i zaufania pozwoli osiągnąć wiele w tej dziedzinie.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli realizuje się programy zdrowotne o tematyce uzależnień wśród młodzieży – „ Bez ryzyka”, „Alkohol i Narkotyki- Pomyśl zanim będzie za późno”. Organizowane są zajęcia warsztatowe , pogadanki, projekcje filmów połączone z dyskusją. Ponadto prowadzone są badania ankietowe sprawdzające występowanie uzależnień wśród młodzieży. Odbywają się spotkania dla młodzieży ze specjalistami od uzależnień.
Opracowane zostały przy współudziale pedagogów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogorzeli ulotek dla uczniów i gazetki dla rodziców.

Również w Szkole Podstawowej i Gimnazjum przygotowano „ Szkolne Programy Profilaktyki”. Tematyka zawarta w Szkolnym Programie Profilaktyki Szkoły Podstawowej obejmuje między innymi następujące treści: zdrowy styl życia, wpływ alkoholu na zdrowie człowieka, umiejętność odmawiania.
Program ten realizowany jest w dwóch etapach klasy Szkoły Podstawowej od 1 – 3 oraz 4 – 6 i Gimnazjum 1 – 3.
Działania, które podejmuje to m.in. godziny wychowawcze / o wspomnianej wyżej tematyce/ skierowane do uczniów kl. I – III, przeprowadzane corocznie ankiety „ Moja opinia o przemocy”, w czasie akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” odbywają się konkursy tematyczne.


I. CELE PROGRAMU


1) Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.

2) Ulepszanie sposobów radzenia sobie z problemami aktualnie występującymi na terenie gminy.

3) Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

4) Zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.

5) Zmniejszenie dolegliwości alkoholowych, zaburzeń życia rodzinnego ( przemocy i zaniedbań ).

6) Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

7) Tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji zadań programu .

II. PROWADZENIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU NALEŻY DO ZADAŃ GMINY. W SZCZEGÓLNOŚCI ZADANIA TE OBEJMUJĄ:


1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

- działania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do osób uzależnionych od alkoholu w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia odwykowego,
- finansowanie pomocy terapeutycznej i prawnej,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu
- upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy,


2. Udzielenie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

- zwiększenie skuteczności interwencji prawno- administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, poprzez współpracę z przedstawicielami sądu , policji, pomocy społecznej, służby zdrowia i podejmowanie wspólnych działań na rzecz przemocy z uwzględnieniem programu „Niebieska karta „.
- informowanie o ruchach samopomocowych typu AA,
- edukacja publiczna poprzez zakup i rozpowszechnianie ulotek, broszur, poradników,
- gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
- dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej ( zatrudnienie, doposażenie w materiały),

3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:

- organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców,
- wspomaganie programów promujących zdrowy styl życia poprzez organizowanie festynów antyalkoholowych, spektakli teatralnych, zawodów sportowych, zimowisk, półkolonii profilaktycznych o tematyce związanej z uzależnieniem,
- zakup spektaklu teatralnego dla młodzieży szkolnej w ramach profilaktyki i uzależnień,
- organizowanie spotkań w szkołach dla dzieci , nauczycieli i rodziców na temat uzależnień i metod walki z problemem alkoholowym ,
- włączenie się do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:

- wsparcie edukacyjne podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych przemocy domowej,
- współpraca z instytucjami i lokalnymi mediami zakresu zadań ujętych w programie,
- finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach udzielającego pomocy w sytuacji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie,
- finansowanie szkoleń, wykładów spotkań, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą (dla pedagogów, nauczycieli, psychologów),

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

- przeprowadzenie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje że znajduje się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 na kredyt lub zastaw,
- przeprowadzanie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego sprawach związanych z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- zadania o których mowa wyżej wykonywane będą przez zespół ds. kontroli rynku alkoholowego gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

6.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - ewentualne dofinansowanie ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu proporcjonalnie do oferowanych przez te centra zajęć reintegracyjnych osób uzależnionych od alkoholu


III. WYNAGRADZANIE CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w POGORZELI


1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę- za posiedzenie komisji oraz dodatkowo, każdorazowo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za spotkanie z osobami nadużywającymi alkoholu oraz kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Do ustawowych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Pogorzeli,
- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych / na podstawie upoważnienia wystawionego przez Burmistrza Pogorzeli/.


Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/ 146 /08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2008r.

Preliminarz na rok 2009

Lp. Zadania Środki

1. Zakup materiałów informacyjno –edukacyjnych dla OPS, szkół,
Policji, parafii oraz zakup materiałów biurowych 1 000,-


2. Doraźna pomoc ofiarom przemocy
- psycholog i grupy wsparcia, Punkt Konsultacyjny 11 000,-
- świetlica środowiskowa 9 800,-
- Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach 2 000,-
___________
22 800,-

3. Działalność4. promująca zdrowy styl życia w tym :
wspomaganie programów promujących zdrowy styl życia
poprzez organizowanie festynów, konkursów ,
spektakli profilaktycznych, organizowanie spotkań
w szkołach dla dzieci, nauczycieli i rodziców,
włączenie się do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej
„ Zachowaj Trzeźwy Umysł „
dofinansowanie„Biegu Niepodległości” 8 200,-

4. Obozy terapeutyczne, półkolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych i
patologicznych 7 000,-


5. Wynagrodzenie i szkolenie członków komisji 4 000,-

6. Wywiady środowiskowe, badania biegłego, wnioski 2 500,-

7. Zajęcia terapeutyczne po zakończeniu leczenia 1 500,-

Razem : 47 000,-

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009r.

Zgodnie z art.4 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorientowany jest na rozwiązywanie obecnych problemów, zapobieganie powstawaniu nowych a przede wszystkim na profilaktykę.
Gminny Program uchwala rada gminy.
W celu realizacji zadań w 2009r. przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli niezbędne jest przyjęcie zadań zawartych w zał. do w/w uchwały przez Radę Miejską w Pogorzeli.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Renata Sierszulska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional