Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXI/ 145 / 08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2009 roku.

UCHWAŁA NR XXI/ 145 / 08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2009 roku.

Numer uchwały: 145
Numer sesji: 21
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XXI/145/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2009 roku.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr. 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1.

Postanawia się udzielić w 2009r. pomocy rzeczowej Powiatowi Gosyńskiemu polegającej na wykonaniu przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Pogorzela ul. Borecka o wartości nie przekraczającej 10.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXI / 145 / 08 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2008r.

Stosownie do art.175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249 poz. 2104 z póź. zm.) wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone między innymi na pomoc rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie robót określonych uchwałą w ciągu dróg powiatowych poprawi stan bezpieczeństwa i jakość życia społeczności lokalnej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Kostórkiewicz
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie