Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXI/143/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009

UCHWAŁA NR XXI/143/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009

Numer uchwały: 2008/21/143
Numer sesji: 21
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XXI/143/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165, 166, ust.1,2 i 3, art. 173, art. 182, art.184 ust.1,2 i 3, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1.Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 11.593.085,00 zł

w tym:
1)dochody bieżące w kwocie 11.336.937,00 zł
2)dochody majątkowe w kwocie 256.148,00 zł
2. Planowane dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Planowane dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.544.016,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
25.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2.1.Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 14.093.085,00 zł
2. Planowane wydatki określa załącznik Nr 2 3.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 10.532.285,00 zł
w tym na :
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.905.830,00 zł
b) dotacje 408.287,00 zł c) wydatki na obsługę długu 19.025,00 zł 2) wydatki majątkowe w 2009 r.w kwocie 3.560.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

4.Kwota wydatków określona ust.1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.544.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie
porozumień w wysokości 25.200,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.


5.Limity wydatków na wieloletnie programamy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na
finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3.1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 55.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 47.000,00 zł.
2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł

§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
zaciągniętej pożyczki.
2.Przychody budżetu określa załącznik Nr 7

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 34.660,00 zł
w tym:
1) ogólną w wysokości 29.660,00 zł
2) celową w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 5.300,00 zł.
2) wydatki - 14.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7. Ustala się plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 2.600.000,00 zł,
z tego na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.500.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone
w załączniku nr 6;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem dotacji i wydatków
majątkowych.
3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się kwotę 300.000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.

§ 12. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń
zwrotu wydatków:
1) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych
w roku budżetowym 2009 przyjmowane są na rachunek bankowy danej jednostki
i zmniejszają wykonanie wydatków w roku 2009, 2) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe kwoty zwrotu wydatków dokonanych
w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2009.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r . i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zdjęcia dołączone:

                    Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2008-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-10