Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XX/139/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne składniki wynagrodzenia w roku 2009.

Uchwała nr XX/139/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne składniki wynagrodzenia w roku 2009.

Numer uchwały: 139
Numer sesji: 20
Rok: 2008

Uchwała nr XX/139/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne
składniki wynagrodzenia w roku 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Traci moc uchwała nr X/60/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25.10.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne składniki wynagrodzenia w roku 2008.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie do uchwały nr XX/139/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20.11.2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne składniki wynagrodzenia w roku 2009


Na podstawie art. 30 ust. 6 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późń. zm.)
organ prowadzący szkołę będącą jednostką samorządu terytorialnego określa corocznie dla nauczycieli w drodze regulaminu obowiązującego od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku :
• wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego
• szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
• wysokość dodatku za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia


Załącznik do uchwały
Nr XX/139/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2008 r.

Regulamin na rok 2009
obowiązujący od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r.
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.


Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę
dla której organem prowadzącym jest Gmina,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1,
3) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli i innych pracowników
pedagogicznych w szkole,
4) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od
01 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez
to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela,
6) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.),
7) rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy ( Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późń. zm.).
Rozdział II

Dodatki

Dodatek motywacyjny

§ 2 Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest
spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
1. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz
warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, olimpiadach,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we
współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne
i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej
opieki,
2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym
stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych
obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy
dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym
pedagogicznej,
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
f) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny
dorobku zawodowego,
4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami
uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
c) prowadzenie lekcji koleżeńskich,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
§ 3 Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 30% jego
wynagrodzenia zasadniczego.
• Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż
2 m-ce i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
• Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniające poziom spełniania warunków, o których mowa w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - burmistrz.
• Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
• Kwoty na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły lub placówki ustala się w ramach posiadanych środków nie więcej niż 10% środków planowanych na wynagrodzenie zasadnicze.


Dodatek funkcyjny


§ 4 1.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
dyrektorowi szkoły /placówki/ w wysokości od 200,00 zł do 1.200,00 zł miesięcznie
wicedyrektorowi szkoły w wysokości od 200,00 zł do 800,00 zł miesięcznie
inne kierownicze funkcje przewidziane w statucie szkoły w wysokości
od 100,00 zł do 300,00 zł miesięcznie

2. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach środków finansowych
przyznanych szkole ( placówce ) ustala:
• dla dyrektora szkoły ( placówki ) - burmistrz
• dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko
kierownicze - dyrektor szkoły (placówki)

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu w którym nastąpiło powierzenie stanowiska
kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - od tego dnia.

4. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję na czas określony, traci prawo do
dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie
wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie,
a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, oraz od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje
wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych
niż urlop wypoczynkowy.

§ 5 1.Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, przysługuje
dodatek funkcyjny w wysokości od 30,00zł do 60,00zł miesięcznie

2. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym
powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu, przysługuje dodatek
w wysokości od 20,00zł do 100,00zł miesięcznie za jednego nauczyciela
odbywającego staż.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy i sprawowanie
funkcji opiekuna stażu przyznaje dla nauczyciela dyrektor szkoły .

§ 6 1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 4 ust.1, realizującemu dodatkowe
zadania lub zajęcia przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości
uwzględniającej zajmowane stanowiska oraz realizację dodatkowych
zadań i zajęć.
2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry , w terminie wypłaty
wynagrodzenia.


Dodatek za warunki pracy


§ 7 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy
w trudnych uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach
określonych w §8 i §9 rozporz.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust.1 przysługuje:
 nauczycielom prowadzącym zajęcia rehabilitacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 w pozostałych przypadkach określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków,
o których mowa w § 7, ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora –
burmistrz.
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
3. Dodatek, o którym mowa w § 7 przysługuje w okresie faktycznego
wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie
niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak
za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach
trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go
wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono
stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go
wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.


Dodatek za wysługę lat

§ 9 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okresy, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty
Nauczyciela.
Dodatek ten przysługuje również za okresy nieobecności w pracy
z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
• począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
• za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca .Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw

§ 10 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.Rozdział III

Pozostałe ustalenia


§ 11 1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których praca odbywa się
we wszystkie dni tygodnia, którzy realizują zajęcia w dniu wolnym od
pracy i nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego od pracy,
przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone na podstawie art. 30 ust. 5
pkt 4 Karty Nauczyciela.

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym
w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu odrębne
wynagrodzenie.


Rozdział IV

Postanowienia końcowe


§ 12 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne
składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do
wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego, za wychowawstwo
klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na
wymiar zajęć.

2. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za
które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Stawkę za 1 dzień nie wykonania pracy z przyczyn określonych w ust. 2
ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry
przez 30.

Regulamin na rok 2009


określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz inne składniki wynagrodzenia uzgodniono na podstawie art. 30 pkt 6a ustawy z 26 stycznia 1982 r. karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późń. zm./
z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pogorzeli.Pogorzela, dnia 07 listopad 2008 r.


Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pogorzeli pozytywnie opiniuje Regulamin na rok 2009.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie