Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/138/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pogorzela.

Uchwała Nr XX/138/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pogorzela.

Numer uchwały: 138
Numer sesji: 20
Rok: 2008

Uchwała Nr XX/138/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie: ustalenia ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pogorzela.


Na podstawie art. 18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 ze. zmianami)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Pogorzela w wysokości:
- 12,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,
- 6,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/138/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli.
z dnia 20 listopada 2008 r.

W ustawie z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz.1015) w art.28 ust. 1 wprowadzono zmianę dotyczącą ustalania wysokości ekwiwalentu. Zmiana ta weszła w życie z dniem 25 września 2008r.Wysokość ekwiwalentu będzie ustalać rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art.20 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późniejszymi zmianami) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Na dzień przygotowania projektu uchwały nie jest jeszcze znana kwota przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał 2008r. w związku z czym przyjmujemy Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2008r., w którym to wynagrodzenie wynosiło 2951,36 zł ,czyli ekwiwalent nie może przekraczać kwoty 16,86 zł za jedną godzinę udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniach ( 1/175 kwoty 2951,36 zł).
Po konsultacjach ze środowiskami strażackim proponuje sie kwotę 12zł za jedną
godzinę udziału w działaniach ratowniczych i 6 zł za jedną godzinę udziału w
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Ekwiwalent będzie wypłacany z budżetu gminy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Włodzimierz Kulski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie