Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XX/135/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XX/135/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Numer uchwały: 135
Numer sesji: 20
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XX/135/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.8 i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. )

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych dla środków transportowych wyprodukowanych przed rokiem 2004:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 687 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 813 zł;
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 942 zł.

2) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 1.208 zł;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.416 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.624 zł.

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 250 zł.

4) autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1.043 zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.616 zł.


2. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2004 i latach następnych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 671 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 797 zł;
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 925 zł.

2) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 1.199 zł;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.408 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.616 zł.

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 239 zł.

4) autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 895 zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.525 zł.


§ 2.1. Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2009.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XX/135/08

Rady Miejskiej w Pogorzeli

z dnia 20 listopada 2008 r.

 

 

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art.8 pkt.2 USTAWY

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

[w tonach]

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

stawka podatkowa

[w złotych]

stawka podatkowa

[w złotych]

1

2

3

4

 

Dwie osie

 

12

13

1.139,-

1.139,-

13

14

1.162,-

1.162,-

14

15

1.186,-

1.186,-

15

 

1.211,-

1.456,-

 

Trzy osie

 

12

17

1.139,-

1.139,-

17

19

1.439,-

1.439,-

19

21

1.785,-

1.785,-

21

23

1.977,-

1.977,-

23

25

2.156,-

2.156,-

25

 

2.156,-

2.156,-

 

Cztery osie i więcej

 

12

25

1.977,-

1.977,-

25

27

1.977,-

1.977,-

27

29

2.046,-

2.046,-

29

31

2.046,-

2.348,-

31

 

2.046,-

2.348,-

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/135/08

Rady Miejskiej w Pogorzeli

z dnia 20 listopada 2008 r.

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art.8 pkt. 4 USTAWY

 

 

Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa [w tonach]

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

stawka podatkowa

[w złotych]

stawka podatkowa

[w złotych]

1

2

3

4

 

Dwie osie

 

12

18

              1.797,-

            1.797,-

18

25

              1.797,-

            1.797,-

25

31

              1.797,-

            1.797,-

31

 

              1.797,-

            2.080,58

 

Trzy osie

 

12

40

               1.797,-

            1.908,-

40

 

               1.965,-

            2.385,-

 

                                                                                                                  

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/135/08

Rady Miejskiej w Pogorzeli

z dnia 20 listopada 2008 r.

 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH

w  art. 8 pkt. 6  USTAWY

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)

[w tonach]

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

stawka podatkowa

[w złotych]

stawka podatkowa

[w złotych]

1

2

3

4

 

Jedna oś

 

12

18

              296,-

             296,-

18

25

              296,-

             373,-

25

 

              373,-

             654,-

 

Dwie osie

 

12

28

              296,-

            361,-

28

33

              713,-

            968,-

33

38

              968,-

          1.469,-

38

 

           1.307,-

          1.936,-

 

 

Trzy osie

 

12

38

              787,-

           1.097,-

38

 

            1.097,-

           1.418,-

 UZASADNIENIE

do uchwały Nr XX/135/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2008r.

Podatek od środków transportowych jest źródłem dochodu budżetu gminy, które przeznacza się na finansowanie zadań własnych gminy.
Minister Finansów podał minimalne wysokości stawek przeliczane zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu Euro i walut krajowych w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.
Na podstawie art.8 i art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie stawek przewidzianych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość tych stawek na 2009r. proponuje się na poziomie około 4,2% wzrostu w porównaniu z rokiem bieżącym tj. 2008.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Wroniak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional