Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: opłaty od posiadania psów

Numer uchwały: 134
Numer sesji: 20
Rok: 2008

Uchwała Nr XX/134/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2008r.

w sprawie: opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 1 i art.19 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Pogorzela opłatę od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 20,00 zł od jednego psa.
§ 3.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XX/134/08 z dnia 20 listopada 2008r.

W związku z postulatami samorządowych organów podatkowych zmieniono przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych znosząc podatek od posiadania psów i wprowadzając możliwość wprowadzenia przez radę gminy fakultatywnej opłaty od posiadania psów. Zmiana powyższa ma charakter porządkujący i systematyzujący w stosunku do obecnego stanu prawnego i polega na usunięciu niezgodności oraz doprecyzowaniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional