Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

Uchwała Nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

Numer uchwały: 132
Numer sesji: 20
Rok: 2008

Uchwała Nr XX/132/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela średnią cenę skupu żyta za 1 kwintal przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok z kwoty 55,80 zł. za 1 q do kwoty 43,50 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/132/08 z dnia 20 listopada 2008r.

Rada gminy jest uprawniona do obniżania średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta, będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2008 r., określona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 r. wynosi 55,80 zł za 1q.

Proponuje się obniżyć tę cenę z kwoty 55,80 zł do kwoty 43,50 zł tj. o 22,04%. Przy przyjęciu tej ceny podatek rolny na 2009 r. wynosić będzie:
1/ dla gruntów gospodarstw rolnych – 108,75 zł za 1 ha przeliczeniowy,
2/ dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 217,50 zł za 1 ha fizyczny.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie