Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIX/130/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

UCHWAŁA NR XIX/130/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

Numer uchwały: 130
Numer sesji: 19
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XIX/130/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, art.166
i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249,
poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.012,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 11.479.116,00 zł
w tym:
- dochody bieżące w kwocie 11.344.991,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 134.125,00 zł


§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.012,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 12.045.926,00 zł.
2.1. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 10.582.151,00 zł. w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.221.870,00zł. 2.2. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 1.463.775,00 zł

3.Kwota wydatków określona w ust.2 obejmuje:
1) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych
programów w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 61.272,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.272,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przciwdziałania
narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

§ 4.Tworzy się rezerwę w wysokości 58.448,00 zł
w tym:
1) ogólną w wysokości 11.091,00 zł,
2) celową w wysokości 47.357,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Zdjęcia dołączone:

      Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie