Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVIII/129/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Jarocin

UCHWAŁA Nr XVIII/129/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Jarocin

Numer uchwały: 129
Numer sesji: 18
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XVIII/129/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 14 sierpnia 2008 roku

w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Jarocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1

Udziela się pomocy finansowej Gminie Jarocin w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset
złotych 00/100) w formie dotacji celowej na zadanie w zakresie kultury: „Budowa pomnika Generała Stanisława Taczaka” – na skwerze przy trasie nr 11 w Mieszkowie Gmina Jarocin.

§ 2

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Pogorzela a Gminą Jarocin.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
do uchwały nr XVIII/129/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie: pomocy finansowej dla gminy Jarocin

Budowa pomnika Generała Stanisława Taczaka pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego stanowi niezwykle cenne przedsięwzięcie kulturalne. Wkład Generała Stanisława Taczaka w skuteczne zapoczątkowanie zwycięskiego zrywu zbrojnego, jakim było Powstanie Wielkopolskie jest oczywisty i nie do przecenienia. Dlatego też jak najbardziej słuszna i zasadna jest decyzja w sprawie budowy pomnika tego niezwykle zasłużonego Wielkopolanina, który urodził się w Mieszkowie.
Nie bez znaczenia będzie więc fakt, iż pomnik zostanie wzniesiony w Mieszkowie
na skwerze przy trasie Nr 11 w pobliżu nieistniejącego domu, w którym urodził się Generał Stanisław Taczak. Pomnik, jak i jego bezpośrednie otoczenie, będzie miejscem zadumy nad losami ludzi, którzy podobnie jak Generał Taczak podjęli walkę o wyzwolenie Wielkopolski spod zaboru pruskiego.
Wzniesienie pomnika zbiegnie się z przypadającą w 2008 roku 90. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a odsłonięcie nastąpi w dniu 16 stycznia 2009 r., tj. w 90. rocznicę przekaznia dowództwa przez ówczesnego Majora Stanisława Taczaka Generałowi Józefowi Dowbor-Muśnickiemu.
Inicjatorem budowy pomnika jest Burmistrz Jarocina, który zwrócił się do gmin
z terenu województwa wielkopolskiego oraz gmin z rejonów objętych Powstaniem Wielkopolskim o włączenie się w realizacje zadania pn. „Budowa pomnika Generała Stanisława Taczaka”. Na cokole pomnika planuje się umieszczenie informacji
o podmiotach, które wspomogą budowę pierwszego pomnika Generała Stanisława Taczaka.
Ze względu na powyższe założenie pomnik Generała, będzie hołdem wszystkich Wielkopolan dla oddanego sprawie wyzwolenia Wielkopolski Generała Stanisława Taczaka.
Wobec powyższego podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest celowe
i uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie