Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVIII/128/2008 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Pogorzela.

UCHWAŁA Nr XVIII/128/2008 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Pogorzela.

Numer uchwały: 128
Numer sesji: 18
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XVIII/128/2008
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Pogorzela.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Pogorzela.
2. Opracowaniem obejmuje się część gruntów położonych w następujących obrębach ewidencyjnych: Bułaków, Głuchów, Gumienice, Kromolice, Małgów, Wziąchów – Paradów.
3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapach stanowiących załącznik graficzny nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały

§ 2
Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3, z uwzględnieniem art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr XVIII/128/2008
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Farma Wiatrowa Pogorzela.

1) Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy dla część gruntów położonych w następujących obrębach ewidencyjnych: Bułaków, Głuchów, Gumienice, Kromolice, Małgów, Wziąchów – Paradów niniejszą uchwałą, podejmowaną na wniosek Burmistrza Pogorzeli (zgodnie z art. 14 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy) – przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Pogorzela.
2) Na terenie gminy Pogorzela występują potencjalnie korzystne warunki wiatrowe umożliwiające lokalizację elektrowni wiatrowych. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystywanie sił wiatru, jest zgodne z polityka energetyczną i ekologiczną państwa polskiego.
3) W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela tereny objęte opracowaniem planu określone są jako teren lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz towarzyszących obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
4) Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określenie zasad i warunków wprowadzenia na obszar opracowania inwestycji w formie Farmy Wiatrowej w sposób zapewniający zachowanie ładu przestrzennego.


Zdjęcia dołączone:

   Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Wierzbicki
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional