Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Numer uchwały: 127
Numer sesji: 18
Rok: 2008

Uchwała Nr XVIII/127/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. e oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)
Rada Miejska w Pogorzeli postanawia, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie finansowe o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2008 z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie do kwoty 703 725 zł (słownie: siedemset trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć zł) w tym w niżej wymienionych latach:
-2008r. do kwoty 220 275 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć zł)
-2009r. do kwoty 324 225 zł(słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć zł)
-2010r do kwoty 155 100 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto zł)
-2011r do kwoty 4 125 zł (słownie cztery tysiące sto dwadzieścia pięć zł)

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Pogorzeli do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 488 400 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta zł) na zabezpieczenie roszczeń Spółki z tytułu niewykonania przez Gminę zobowiązania finansowego.


§ 3

Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne Gminy Pogorzela z tytułu podatków i opłat.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Pogorzeli.

§ 5

Traci moc uchwała Nr IV/26/07.Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/127/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

W związku z przystąpieniem do realizacji wspólnego zadania w ramach Projektu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” finansowanego z Funduszu Spójności, Gmina Pogorzela posiada wobec Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie –jednostki realizującej Projekt, zobowiązanie finansowe wynikające z harmonogramu płatności. Zwiększenie zobowiązania w stosunku do kwoty przyjętej przez Radę Miejską w Pogorzeli w dniu 26 stycznia 2007 r. nastąpiło w wyniku podania przez MZO Sp. z o.o. w Lesznie nowego harmonogramu płatności obejmującego przewidywane koszty zarówno wyboru oferty na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii jak i realizacji inwestycji.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie