Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/126/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez NarodowyFundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach w Spółce

Uchwała Nr XVIII/126/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez NarodowyFundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach w Spółce

Numer uchwały: 126
Numer sesji: 18
Rok: 2008

Uchwała Nr XVIII/126/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach w Spółce

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. e oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje::

§ 1

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/126/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach w Spółce.

W związku z realizacją wspólnego zadania w ramach Projektu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” finansowanego z Funduszu Spójności, Miejski Zakład Oczyszczania podwyższył swoje zobowiązanie kredytowe wobec NFOŚiGW. Zabezpieczeniem kwoty o którą zostało zwiększone zobowiązanie ma być zastaw na udziałach Spółki, które to stanowią własność Gmin.
Podjęcie tej uchwały jest konieczne aby Spółka mogła otrzymać pożyczkę na realizacje w/w zadania inwestycyjnego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie