Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

Uchwała Nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

Numer uchwały: 125
Numer sesji: 18
Rok: 2008

Uchwała Nr XVIII/125/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.i) oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005r Nr 249, poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.2. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30.11.2023 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:

lata Kwota w tys. zł
2010 0,00
2011 12 573,00
2012 16 763,00
2013 16 763,00
2014 16 763,00
2015 16 763,00
2016 16 763,00
2017 16 763,00
2018 16 763,00
2019 16 763,00
2020 27 960,00
2021 27 960,00
2022 27 960,00
2023 20 834,15
razem 251 391,15


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia.2008r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania Projektu nr 1 pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
W związku z e zwiększeniem kwoty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp .z o.o. okres spłaty został wydłużony do 2023roku. Wobec tego kwota ogólna poręczenia , która nie uległa zmianie, została rozbita na lata 2010-2023.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie