Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVIII/124/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

UCHWAŁA NR XVIII/124/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

Numer uchwały: 124
Numer sesji: 18
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XVIII/124/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, art.166
i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249,
poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 70.605,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 11.451.113,00 zł
w tym:
- dochody bieżące w kwocie 11.348.113,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 103.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
gminę zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia w wysokości 1.809.485,00 zł

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 70.605,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 12.017.923,00 zł.
2.1. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 10.534.148,00 zł. w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.286.655,00 zł
b/ wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie na 2008 r. określa załącznik Nr 3 1.809.485,00 zł 2.2. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 1.483.775,00 zł

3.Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
1) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych
programów w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3.Tworzy się rezerwę w wysokości 58.948,00 zł
w tym:
1) ogólną w wysokości 11.591,00 zł,
2) celową w wysokości 47.357,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Zdjęcia dołączone:

         Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie