Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVII/118/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

UCHWAŁA NR XVII/118/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

Numer uchwały: 118
Numer sesji: 17
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XVII/118/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 4 lipca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, art.166
i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249,
poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 11.380.508,00 zł
w tym:
- dochody bieżące w kwocie 11.308.508,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 72.000,00 zł

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.1. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 11.947.318,00 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 10.496.993,00 zł. w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.284.655,00 zł
2) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 1.450.325,00 zł

3.Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
1) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych
programów w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3.Tworzy się rezerwę w wysokości 54.948,00 zł
w tym:
1) ogólną w wysokości 7.591,00 zł,
2) celową w wysokości 47.357,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.§ 4.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 3.000,00 zł
2) wydatki - 16.300,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5


§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Zdjęcia dołączone:

      Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional