Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVI/116/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

UCHWAŁA Nr XVI/116/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Numer uchwały: 116
Numer sesji: 16
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XVI/116/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 710) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznych diet przyjmując procentowy udział minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2002 r. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.) dla:

1) przewodniczącego Rady w wysokości 90 %;
2) z-cy przewodniczącego Rady w wysokości 28 %;
3) przewodniczących Komisji w wysokości 28 %;
4) członków Komisji Rewizyjnej 28 %;
5) radnych w wysokości 22 %.

§ 2. Kwoty diet do wypłaty zaokrągla się do 1 zł w dół.

§ 3. Radny pobiera dietę tylko z jednego z tytułów określonych w ust. 1.

§ 4. W przypadku nieobecności na posiedzeniu sesji lub komisji Rady za każdą nieobecność potrącane będzie 30 % należnej diety miesięcznej.

§ 5. Dieta nie będzie potrącana za nieobecność na sesji lub posiedzeniu Komisji jeśli po uzgodnieniu z przewodniczącym Rady radny w tym samym czasie bierze udział w delegacji lub innym spotkaniu w związku z wykonywaną funkcją radnego.

§ 6. Diety wypłacane będą z dołu za miniony miesiąc do dnia 10-go następnego miesiąca na konta bankowe. Podstawą do wypłaty jest podpis na liście obecności.

§ 7. Zwrot kosztów podróży służbowych radnych przysługuje w wysokości i na zasadach określonych przez właściwego ministra do spraw administracji publicznej.

§ 8. Traci moc uchwała nr IX/46/99 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie regulacji diet dla radnych, członków Zarządu M i G.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2008 r.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional