Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XV/110/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela

UCHWAŁA Nr XV/110/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela

Numer uchwały: 110
Numer sesji: 16
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XV/110/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi)
Rada Miejska w Pogorzeli
u c h w a l a
§1.
1. Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela.
2. Integralną część Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela stanowi:
1) załącznik nr 1 – „Diagnoza prospektywna - tekst jednolity”,
2) załącznik nr 2 – „Uwarunkowania i kierunki rozwoju - tekst jednolity”
3) załącznik nr 3 – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”,
4) załącznik nr 4 – „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag”.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/110/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 21 maja 2008 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IX/52/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela zmienia się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVII/100/2000 z dnia 10 marca 2000 roku dla terenów wskazanych w załączniku graficznym.
Konieczność zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika z aktualnych potrzeb społeczno – gospodarczych gminy Pogorzela
tj. konieczności wyznaczenia terenów pod lokalizacje farm wiatrowych stanowiących źródło energii odnawialnej. Gmina Pogorzela leży w strefie korzystnych zasobów wiatrowych, dlatego wyznaczenie terenów elektrowni wiatrowych umożliwi lokalizowanie tego rodzaju obiektów na terenie gminy.
Procedura zmiany Studium została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). W oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy tj. § 8.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
(Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233) opracowano ujednolicony tekst i rysunek Studium.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Zdjęcia dołączone:

  Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Wierzbicki
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional