Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/108/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XV/108/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013.

Numer uchwały: 108
Numer sesji: 15
Rok: 2008

Uchwała Nr XV/108/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Pogorzela na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/53/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli na stronie 13 w dziale „Budowa sieci kanalizacyjnej” zmianie ulega zapis dotyczący inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela wraz z budową sieci kanalizacyjnej w mieście Pogorzela i części miejscowości Głuchów” w zakresie okresu realizacji z lat „2005 – 2010” na lata „2005 – 2011”.
2) w tabeli na stronie 13 w dziale „Budowa dróg” zmianie ulegają zapisy dotyczące inwestycji pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Pogorzela o długości 1,1 km” w następującym zakresie:
a) okresu realizacji z lat „2010 – 2012” na lata „2009 – 2010”,
b) dofinansowanie z kwoty „3 273 500,02” na kwotę „3 570 814,97”,
c) innych źródeł z kwoty „1 773 499,98” na kwotę „2 268 115,09”,
d) sumy z kwoty „6 547 000,00” na kwotę „7 338 930,06”,
3) w tabeli na stronie 15 w dziale „Remont obiektów publicznych” dodaje się następującą pozycję:

Nazwa planowanego działania Źródło finansowania Okres realizacji Dofinansowania (1) Wkład własny
(2) Inne źródła
(3) Suma (1+2+3)

Remont Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli PROW 2008 -2009 412 500,00 147 500,00 0,00 560 000,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie