Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XV/105/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela oraz określenia granic ich obwodów.

UCHWAŁA Nr XV/105/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela oraz określenia granic ich obwodów.

Numer uchwały: 105
Numer sesji: 15
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XV/105/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela oraz określenia granic ich obwodów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela z siedzibami i strukturami, jak następuje:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Pogorzeli, ul. Parkowa 7, ze strukturą organizacyjną obejmujacą klasy I-VI oraz podległe jej szkoły filialne ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy:
- Szkoła Filialna w Bułakowie - klasy I-II,
- Szkoła Filialna w Kromolicach – klasy I-II,
- Szkoła Filialna we Wziąchowie – klasy I-III.

§ 2.
Ustala się dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, ul. Parkowa 7 następujący obwód szkolny:

- obwodem są granice administracyjne gminy Pogorzela z wyłączeniem:
klasy I-II Szkoły Fiilalnej w Bułakowie, klasy I-II Szkoły Filialnej w Kromolicach, klasy I-III Szkoły Filialnej we Wziąchowie.
Dla szkół filialnych ustala się następujące miejscowości:
- Szkoła Filialna w Bułakowie dla klas I i II – miejscowości: Bułaków, Kaczagórka, Międzyborze,
- Szkoła Filialna w Kromolicach dla klas I i II – miejscowość Kromolice,
- Szkoła Filialna we Wziąchowie dla klas I, II i III – miejscowości: Małgów, Paradów, Wziąchów.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4.
Traci moc uchwała nr VII/36/99 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu oraz ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/105/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela oraz określenia granic ich obwodów.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę, a także określa granice ich obwodów w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom z jej terenu spełnianie obowiązku szkolnego, uwzględniając równocześnie, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych.

Określony w projekcie uchwały plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów prowadzonych przez Gminę Pogorzela są zgodne z powyższymi zasadami.

Przyczyną wywołania tejże uchwały była likwidacja Szkoły Filialnej w Głuchowie
na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVII/141/2001 z dnia
27 lutego 2001 r. oraz uchwał Rady Miejskiej w Pogorzeli: Nr XXIII/147/05 w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Bułakowie, Nr XXIII/148/05 w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Kromolicach.

Zgodność uchwały z przepisami art. 17 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) stwierdził Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu, który pozytywnie zaopiniował określony w uchwale plan sieci szkół publicznych oraz określenie granic ich obwodów prowadzonych przez naszą Gminę.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional