Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/104/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

Uchwała Nr XV/104/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

Numer uchwały: 104
Numer sesji: 15
Rok: 2008

Uchwała Nr XV/104/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.i) oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r Nr 249, poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzela uchwala co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego, ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 ust.2. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30.11.2021 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:

lata Kwota w zł
2010 5 713,42
2011 22 853,68
2012 22 853,68
2013 22 853,67
2014 22 853,67
2015 22 853,67
2016 22 853,68
2017 22 853,68
2018 22 853,68
2019 22 853,68
2020 22 853,68
2021 17 140,96
razem 251 391,15
"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XV/104/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

Burmistrz Pogorzeli przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania Projektu nr 1 pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
W porównaniu z poprzednim harmonogramem poszczególne kwoty w latach nieco się różnią, a kwota ogółem nie uległa zmianie (było – 251 391,15, jest – 251 391,15). Zmiana uchwały wynika ze zmiany sposobu zaokrąglenia przez NFOŚiGW w Warszawie.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie