Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XV/103/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

UCHWAŁA NR XV/103/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

Numer uchwały: 103
Numer sesji: 15
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XV/103/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2008


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165,166,
173 ust.1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1.1 Zmienia się plan dochodów budżetowych jak w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.
2.Planowane dochody po zmianach wynoszą 11.066.700,00§ 2.1 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 605.105,00 zgodnie
z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 11.633.510,00
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 10.193.185,00 zł
w tym na :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.314.230,00 b/ dotacje w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 264.843,00 zł.
2) Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały i wynoszą
1.440.325,00
3.Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
1) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010
zgodnie z załącznikiem Nr 4
4. Przychody i rozchody stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 566.810,00 jest nadwyżka budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.


§ 3.Rezerwa ogólna po zmianach wynosi: 64.948,00
1) ogólna w wysokości 17.591,00 zł
2) celowa w wysokości 47.357,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Zdjęcia dołączone:

        Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie