Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XIV/101/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 marca 2008 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2008 roku.

UCHWAŁA Nr XIV/101/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 marca 2008 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2008 roku.

Numer uchwały: 101
Numer sesji: 14
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XIV/101/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 marca 2008 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIII /91 / 08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2008 r, § 1. otrzymuje brzmienie: ” § 1. Postanawia się udzielić w 2008r pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu na wykonanie robót w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela w kwocie określonej jak niżej :
1/ Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 4951 P Pogorzela – Elżbietków - Siedmiorogów gm. Pogorzela w kwocie 50.000 zł. ”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

do uchwały nr XIV/101/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 marca 2008r.

Stosownie do art.175 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 ze zm.) wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone między innymi na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie robót określonych uchwałą w ciągu dróg powiatowych poprawi stan bezpieczeństwa i jakość życia społeczności lokalnej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Kostórkiewicz
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie