Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XIV/100/2008 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela

UCHWAŁA Nr XIV/100/2008 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela

Numer uchwały: 100
Numer sesji: 14
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XIV/100/2008
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela


Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1.
1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVII/100/2000 z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pogorzela.
2. Zmiana studium obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy, określony w załączniku graficznym.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/100/2008
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 marca 2008 r.


w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela

1. Tereny będące przedmiotem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Pogorzela obejmują obszar silnych procesów urbanizacyjnych, na którym należy wyznaczyć m. in. nowy przebieg obwodnicy miasta Pogorzela, nowe tereny miejskiej strefy osiedleńczej, nowe tereny produkcyjno – usługowe oraz uruchomić tereny produkcyjno – usługowe będące obecnie rezerwami terenowymi, jak również zlikwidować rezerwę terenu dla bazy gospodarki komunalnej na zapleczu cmentarza i teren oczyszczali ścieków T2).
2. W granicach administracyjnych miasta Pogorzela opracowywany dokument ma wyznaczyć obszar przestrzeni publicznej oraz wskazać tereny wymagające rewitalizacji.
3. Opracowywana zmiana studium pozwoli ostatecznie określić lokalizację zbiornika retencyjnego „Kromolice”.
4. Zmiana funkcji terenów w studium wiąże się ze zmianą polityki przestrzennej gminy oraz oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi pozyskania nowych terenów inwestycyjnych lub przeznaczenie terenów stanowiących obszar rezerwy m.in. pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowo – produkcyjnej w takich miejscowościach jak Elżbietków, Głuchów, Małgów, Kromolice, Wziąchów.
5. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Wierzbiski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional